فرآیندها


فرآیندها

فرآیند درخواست تمدید سنوات برای بار سوم دانشجویان تحصیلات تکمیلی بر اساس مجوز شورای موارد خاص دانشگاه در سامانه آموزشی گلستان

فرآیند درخواست مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی به دلیل بارداری و زایمان در سامانه گلستان

فرآیند ثبت کارت واکسیناسیون دیجیتال کرونا در سامانه جامع دانشگاهی گلستان

فرآیند درخواست درخواست تمدید سنوات برای بار اول و دوم دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سامانه گلستان

فرآیند انجام امور پس از برگزاری جلسه دفاع از پارسا در سامانه جامع آموزشی گلستان (ویژه دانشجویان، اساتید و کارشناسان)

فرآیند دفاع از پارسا در سامانه جامع دانشگاهی گلستان (قبل از برگزاری جلسه دفاع)

فرآیند درخواست دفاع از پارسا در سامانه جامع دانشگاهی گلستان (ویژه دانشجو)

راهنمای درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﻮز ﺣﻀﻮر و اسكان در داﻧﺸﮕﺎه براي انجام فعالیت پژوهشی در اﻳﺎم ﺑﯿﻤﺎري ﻛﻮوﻳﺪ ١٩

نمودار گردش کار همانندجویی پارسا

فرآیند درخواست از کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه

فرآیند درخواست از کمیسیون بررسی موارد خاص استان

فرآیند درخواست از کمیسیون بررسی موارد خاص مرکزی مخصوص دانشجویان دکتری

فرآیند ارسال گزارش پیشرفت کار تحقیقاتی (2 ماه و 4 ماهه) در سامانه جامع دانشگاهی گلستان

فرایند حذف پزشکی در سامانه گلستان