روانشناسی عمومی


روانشناسی عمومی

مرکز آموزش الکترونيکی دانشگاه سیستان و بلوچستان با هدف بهرهمندی از فناوری اطلاعات و ارتباطات در امر آموزش و افزایش کارآیی و اثربخشی آن در سطح دوره های حضوری دانشگاه سیستان و بلوچستان، درسال 1396 اقدام به جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی  با استفاده از مزيت‌ها و بهره‌گيری از آموزش کاملاً الکترونيکی نمود، که مطابق جدول ذیل دانشجو پذیرفته است.

ورودی

تعداد دانشجویان جاری (مشغول به تحصیل )

تعداد دانشجویان فارغ التحصیل

مهر 96

17

14

بهمن 96

9

2

 مهر 98  20 -

جمع کل

46

16