کارآفرینی - گرایش کسب و کارهای جدید


کارآفرینی - گرایش کسب و کارهای جدید

مرکز آموزشهای الکترونيکی دانشگاه سیستان و بلوچستان با هدف بهرهمندی از فناوری اطلاعات و ارتباطات در امر آموزش و افزایش کارآیی و اثربخشی آن در سطح دوره های حضوری دانشگاه سیستان و بلوچستان، از مهر 1397 اقدام به جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی-کسب و کار جدید با استفاده از مزيت‌ها و بهره‌گيری از آموزش کاملاً الکترونيکی نمود، که مطابق جدول ذیل دانشجو پذیرفته است.