مدیریت فناوری اطلااعات کسب و کار الکترونیکی


مدیریت فناوری اطلااعات کسب و کار الکترونیکی

مرکز آموزش الکترونيکی دانشگاه سیستان و بلوچستان با هدف بهرهمندی از فناوری اطلاعات و ارتباطات در امر آموزش و افزایش کارآیی و اثربخشی آن در سطح دوره های حضوری دانشگاه سیستان و بلوچستان، درسال 1387 تاسيس و اقدام به جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات – گرایش کسب و کار الکترونیکی با استفاده از مزيت‌ها و بهره‌گيری از آموزش کاملاً الکترونيکی نمود، که مطابق جدول ذیل دانشجو پذیرفته است.

 

ورودی

تعداد دانشجویان جاری

(مشغول به تحصیل )

تعداد دانشجویان فارغ التحصیل

مهر 87

-

10

بهمن 87   -

مهر 88

-

14

 بهمن 88

-

-

مهر 89

-

16

بهمن 89

-

16

مهر 90

-

34

بهمن 90

-

16

مهر 91

-

35

بهمن 91

-

45

مهر 92

-

5

بهمن 92

-

32

مهر 93

-

35

بهمن 93

-

-

مهر 94

-

26

بهمن 94

-

33

مهر 95

3

24

بهمن 95

8

46

مهر96

8

24

مهر97 12 7
مهر 98 15 12
مهر1400 18 -

جمع کل

64

430