مدیریت فناوری اطلااعات کسب و کار الکترونیکی


مدیریت فناوری اطلااعات کسب و کار الکترونیکی

مرکز آموزش الکترونيکی دانشگاه سیستان و بلوچستان با هدف بهرهمندی از فناوری اطلاعات و ارتباطات در امر آموزش و افزایش کارآیی و اثربخشی آن در سطح دوره های حضوری دانشگاه سیستان و بلوچستان، درسال 1387 تاسيس و اقدام به جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات – گرایش کسب و کار الکترونیکی با استفاده از مزيت‌ها و بهره‌گيری از آموزش کاملاً الکترونيکی نموده است.