سیلابس

ورودی 97 و ماقبل :

نیمسال اول 

نام درس

کد درس

تعداد واحد

اصلی

تحلیل آماری

603 10 38

2

*

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

614 10 38

2

*

تئوریهای مدیریت پیشرفته

601 10 38

2

*

                   مدیریت منابع انسانی پیشرفته        002  10  38                2         *

نیمسال دوم 

مدیریت ارتباط با مشتری

623 10 38

2

*

تاثیر فناوری اطلاعات بر سازمان

618 10 38

2

*

بازمهندسی فرایندهای کسب و کار

622 10 38

2

*

سیستم اطلاعات استراتژیک و معماری کلان سازمانی

625 10 38

2

*

نیمسال سوم

مدیریت زنجیره تامین

626 10 38

2

*

سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته

605 10 38

2

*

مدیریت دانش

627 10 38

2

*

دولت الکترونیک

621 10 38

2

*

نیمسال چهارم 

کسب و کار الکترونیکی

620 10 38

2

*

مدیریت برنامه ریزی منابع سازمان

619 10 38

2

*

منطق فازی و هوش مصنوعی[1]

624 10 38

2

*

پایان نامه[2]

602 10 38

4

*

 
 

[1] مختص دانشجویان آموزش محور می باشد که به جای واحد پایان نامه اخذ خواهد شد.

[2]  مختص دانشجویان پژوهش محور

 

ورودی 98 به بعد :

 

نام درس

کد درس

تعداد واحد

 

تحلیل آماری

603 10 38

2

 

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

614 10 38

2

 

تئوریهای مدیریت پیشرفته

601 10 38

2

 

مدیریت ارتباط با مشتری

623 10 38

2

 

بازمهندسی فرایندهای کسب و کار

622 10 38

2

 

سیستم اطلاعات استراتژیک و معماری کلان سازمانی

625 10 38

2

 

کسب و کار الکترونیکی

620 10 38

2

 

سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته

605 10 38

2

 

مدیریت دانش

627 10 38

2

 

دولت الکترونیک

621 10 38

2

 

مدیریت زنجیره تامین

626 10 38

2

مدیریت برنامه ریزی منابع سازمان

619 10 38

2

 

منطق فازی و هوش مصنوعی

624 10 38

2

 

روش شناسی پژوهش در فناوری اطلاعلات*

3810004

2

 

سیستم های پشتیبان و تصمیم گیری*

3810003

2

 

مدیریت منابع اطلاعاتی*

3810005

2

 

پایان نامه (دانشجویان پژوهش محور)

602 10 38

6

 

 

* : مختص دانشجویان آموزش محور می باشد که به جای واحد پایان نامه اخذ خواهد شد.