مدیریت بازرگانی - گرایش بازاریابی


مدیریت بازرگانی - گرایش بازاریابی

مرکز آموزشهای الکترونيکی دانشگاه سیستان و بلوچستان با هدف بهرهمندی از فناوری اطلاعات و ارتباطات در امر آموزش و افزایش کارآیی و اثربخشی آن در سطح دوره های حضوری دانشگاه سیستان و بلوچستان، از مهر 1397 اقدام به جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی – گرایش بازاریابی با استفاده از مزيت‌ها و بهره‌گيری از آموزش کاملاً الکترونيکی نموده است.