مدیریت بازرگانی - گرایش بازاریابی


مدیریت بازرگانی - گرایش بازاریابی

مرکز آموزشهای الکترونيکی دانشگاه سیستان و بلوچستان با هدف بهرهمندی از فناوری اطلاعات و ارتباطات در امر آموزش و افزایش کارآیی و اثربخشی آن در سطح دوره های حضوری دانشگاه سیستان و بلوچستان، از مهر 1397 اقدام به جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی – گرایش بازاریابی با استفاده از مزيت‌ها و بهره‌گيری از آموزش کاملاً الکترونيکی نمود، که مطابق جدول ذیل دانشجو پذیرفته است.

ورودی

تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل

تعداد دانشجویان فارغ التحصیل

مهر97

22

8

مهر 98

32

15

مهر99 35 -
مهر1400 30 -
جمع 119 23