پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد

 

1- دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان و سایر دانشگاهها