آدرس و راه های ارتباطی باگروه استعداد درخشان


آدرس و راه های ارتباطی باگروه استعداد درخشان

آدرس گروه استعدادهای درخشان دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

سازمان مرکزی- حوزه معاونت آموزشی
شماره تماس: 31136205-054

 

آدرس ایمیل گروه استعدادهای درخشان
bto@usb.ac.ir