آیین نامه های داخلی دکتری

مهم ترین ماده های شناسایی دانشجویان ممتاز دکتری دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

مطابق با تأیید دستورالعمل شناسایی و هدایت تحصیلی استعدادهای درخشان دانشگاه و نحوه تخصیص اعتبارات  مصوب صدو چهل و پنجمین جلسه شورای استعدادهای درخشان دانشگاه مورخ  1401/01/22 و شورای آموزشی دانشگاه مورخ 1401/01/30، دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان در مقطع دکتری طبق برخی ماده های دستورالعمل فوق ممتاز شناخته شده و از تسهیلات دانشگاه بهره مند می گردند. از جمله مهم ترین این ماده ها عبارتند از:

 

ماده 39) دانشجوی دکتری که بدون شرکت در آزمون ورودی و صرفا براساس آیین نامه های استعدادهای درخشان موفق به راهیابی به دوره دکتری شده، استعداد درخشان تلقی می شود.

ماده 40) دانشجوی دکتری که در  مجموع مصاحبه گروه آموزشی و نمره کتبی، بین کلیه شرکت کنندگان گروه ( از هر رشته گرایش ها یک نفر) موفق به کسب بالاترین نمره کل شده باشد، استعداد درخشان تلقی می شود.

تبصره: در صورت یکسان بودن نمره کل دو نفر، فردی که دارای نمره مصاحبه بالاتری باشد استعداد درخشان تلقی می شود.

ماده 41) دانشجوی دکتری که تا پایان ترم سوم کل واحدهای نظری دوره را با میانگین حداقل 18 گذرانده و همچنین تا پایان ترم چهارم امتحان جامع را با موفقیت سپری کرده باشد، استعداد درخشان تلقی می شود.