آیین نامه های داخلی دکتری

مهم ترین ماده های شناسایی دانشجویان ممتاز دکتری دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

مطابق با دستورالعمل شناسایی و هدایت تحصیلی استعدادهای درخشان دانشگاه و نحوه تخصیص اعتبارات  مصوب صدو نهمین جلسه شورای استعدادهای درخشان دانشگاه مورخ 1394/04/08 و تأیید در سیصد و پنجاهمین جلسه هیأت رئیسه دانشگاه مورخ 1394/09/22، دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان در مقطع دکتری طبق برخی ماده های دستورالعمل فوق ممتاز شناخته شده و از تسهیلات دانشگاه بهره مندمی گردند. از جمله مهم ترین این ماده ها عبارتند از:

 

ماده 32) دانشجوی دکتری که بدون شرکت در آزمون ورودی و صرفاً براساس آئین نامه های استعدادهای درخشان موفق به راهیابی به دوره دکتری شده ممتاز گروه استعداد درخشان تلقی می شود.


ماده 33) دانشجوی دکتری که در مصاحبه گروه آموزشی، بین کلیه شرکت کنندگان گروه( از هررشته گرایش ها یک نفر) موفق به کسب بالاترین نمره مصاحبه شده باشد، ممتاز گروه استعدادهای درخشان تلقی می شوند.


ماده 34) دانشجوی دکتری که مطابق مقررات دانشگاه، از شرکت در آزمون جامع معاف شود، ممتاز گروه استعدادهای درخشان تلقی می شوند.


ماده 35) دانشجوی دکتری که تا پایان ترم سوم کل واحدهای نظری دوره را با میانگین حداقل 18 گذرانده و همچنین تا پایان ترم چهارم امتحان جامع را با موفقیت سپری کرده باشد، و از زمان ورود به مقطع دکتری تا گذراندن امتحان جامع حداقل یک دوره جهت آمادگی دانشجویان کارشناسی المپیادی زیر نظر استاد مشاور المپیاد رشته و یا یک دوره جهت آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و یا یک دوره جهت آمادگی در آزمونهای استخدامی دانشجویان کارشناسی زیر نظر گروه (به تایید و تصویب گروه آموزشی خود) برگزار کرده باشد، ممتاز گروه استعدادهای درخشان تلقی می شوند.