آدرس بنیاد نخبگان استان


آدرس بنیاد نخبگان استان

آدرس بنیاد نخبگان استان سیستان و بلوچستان

زاهدان- خیابان شریعتی- روبروی استانداری- نبش شریعتی 3
شماره تماس: 33223545-054

 

لینک بنیاد نخبگان استان سیستان و بلوچستان
https://sb.bmn.ir