پذیرش مستقیم کارشناسی به دکتری و تحصیل در دو رشته همزمان