پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد در سایر دانشگاه ها


پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد در سایر دانشگاه ها

             لینک ثبت نام دانشگاه سهند:            sut.ac.ir/estd/showarticle.aspx?artid=18

 بازه زمانی برای دانشگاه سهند :99/08/15الی99/09/15

             لینک ثبت نام دانشگاه صنعتی شریف:                           https://admission.edu.sharif.edu

 بازه زمانی برای دانشگاه صنعتی شریف :99/08/20الی99/09/20

 

                لینک ثبت نام دانشگاه علم و صنعت:                         gto.iust.ac.ir

 بازه زمانی برای دانشگاه علم و صنعت:99/09/01الی99/09/15

 

                لینک ثبت نام دانشگاه ملایر:      https://www.malayeru.ac.ir/portal/home/

 بازه زمانی برای دانشگاه ملایر: لغایت 99/09/30

 

                 لینک ثبت نام دانشگاه تهران:                    emsi.ut.ac.it

 بازه زمانی: ۰۱/‏۰۹/‏۹۹‬ لغایت ۲۰/‏۰۹/‏۹۹

 بازه زمانی: ‬ لغایت 3۰/‏۰۹/‏۹۹