آیین نامه های داخلی کارشناسی ارشد


آیین نامه های داخلی کارشناسی ارشد

مهم ترین ماده های شناسایی دانشجویان ممتاز کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

مطابق با دستورالعمل شناسایی و هدایت تحصیلی استعدادهای درخشان دانشگاه و نحوه تخصیص اعتبارات  مصوب صدو نهمین جلسه شورای استعدادهای درخشان دانشگاه مورخ 1394/04/08و تأیید در سیصد و پنجاهمین جلسه هیأت رئیسه دانشگاه مورخ 1394/09/22، دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان در مقطع کارشناسی ارشد طبق برخی ماده های دستورالعمل فوق ممتاز شناخته شده و از تسهیلات دانشگاه بهره مند می گردند. از جمله مهم ترین این ماده ها عبارتند از:

 

ماده 23) دانشجویان کارشناسی ارشد که بدون شرکت در آزمون ورودی سراسری و صرفاً از طریق آئین نامه های کشوری استعدادهای درخشان جذب دانشگاه سیستان و بلوچستان شده اند، ممتاز گروه استعدادهای درخشان تلقی می شوند.


ماده 24) رتبه اول هر رشته- گرایش در پایان ترم دوم، در صورت گذراندن حداقل شانزده واحد درسی ( بدون احتساب نمره سمینار و واحدهای جبرانی) و داشتن حداقل میانگین کل شانزده، ممتاز گروه استعدادهای درخشان تلقی می شوند.


ماده 25) دارنده بالاترین معدل کارشناسی ارشد با میانگین کل بزرگتر از هفده از دروس ( بدون احتساب نمره سمینار و واحدهای جبرانی) در هر رشته –گرایش و در پایان ترم سوم، ممتاز گروه استعدادهای درخشان تلقی می شوند.