آیین نامه های داخلی کارشناسی

مهم ترین ماده های شناسایی دانشجویان ممتاز کارشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

مطابق با دستورالعمل شناسایی و هدایت تحصیلی استعدادهای درخشان دانشگاه و نحوه تخصیص اعتبارات  مصوب صدو نهمین جلسه شورای استعدادهای درخشان دانشگاه مورخ  1394/04/08و تأیید در سیصد و پنجاهمین جلسه هیأت رئیسه دانشگاه مورخ 1394/09/22، دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان در مقطع کارشناسی طبق برخی ماده های دستورالعمل فوق ممتاز شناخته شده و از تسهیلات دانشگاه بهره مند می گردند. از جمله مهم ترین این ماده ها عبارتند از:

 

ماده 12) دارنده بالاترین معدل کل در هر رشته- گرایش( ازمجموع ورودی های مشترک روزانه و شبانه یک نفر) که در پایان ترم دوم حداقل 35 واحد درسی را با معدل کل بزرگتر از 14 و در دانشگاه سیستان و بلوچستان گذرانده باشد، برای یک سال آینده ممتاز گروه استعدادهای درخشان تلقی می شود.


ماده 13) دارنده بالاترین معدل کل در هر رشته- گرایش( ازمجموع ورودی های مشترک روزانه و شبانه یک نفر) که در پایان ترم چهارم حداقل 80 واحد درسی را با معدل کل بزرگتر از 14 گذرانده (حداقل 35 واحد را در دانشگاه سیستان و بلوچستان گذرانده باشد)، برای یک سال آینده ممتاز گروه استعدادهای درخشان تلقی می شود.


ماده 14) دارنده بالاترین معدل کل در هر رشته- گرایش( ازمجموع ورودی های مشترک روزانه و شبانه یک نفر) که در پایان ترم ششم حداقل 110 واحد درسی را با معدل کل بزرگتر از 14 گذرانده (حداقل 60 واحد را در دانشگاه سیستان و بلوچستان گذرانده باشد)، برای یک سال آینده ممتاز گروه استعدادهای درخشان تلقی می شود.


ماده 15) دانشجویان کارشناسی که معدل ترم قبل آنها نسبت به ترم ماقبل، حداقل 3 نمره ارتقاء یابد و حداقل واحد گذرانده در ترم قبل و ترم ماقبل آنها 12 واحد باشد ممتاز گروه استعدادهای درخشان تلقی می شوند.