آیین نامه های داخلی کارشناسی

مهم ترین ماده های شناسایی دانشجویان ممتاز کارشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

مطابق با تأیید دستورالعمل شناسایی و هدایت تحصیلی استعدادهای درخشان دانشگاه و نحوه تخصیص اعتبارات  مصوب صدو چهل و پنجمین جلسه شورای استعدادهای درخشان دانشگاه مورخ  1401/01/22 و شورای آموزشی دانشگاه مورخ 1401/01/30، دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان در مقطع کارشناسی طبق برخی ماده های دستورالعمل فوق ممتاز شناخته شده و از تسهیلات دانشگاه بهره مند می گردند. از جمله مهم ترین این ماده ها عبارتند از:

 

 

ماده 11) دارنده بالاترین معدل کل در هر رشته – گرایش (از مجموع ورودی های مشترک روزانه و شبانه یک نفر) که در پایان ترم دوم حداقل 35 واحد درسی را با معدل کل بزرگتر از 14 برای علوم پایه، بزرگتر از 15 برای مهندسی و بزرگتر از 17 برای علوم انسانی و هنر  در دانشگاه سیستان و بلوچستان گذرانده باشد، برای یک سال آینده استعداد درخشان تلقی می شود.

ماده 12) دارنده بالاترین معدل کل در هر رشته – گرایش (از مجموع ورودی های مشترک روزانه و شبانه یک نفر)که در پایان ترم چهارم حداقل 75 واحد درسی را با معدل کل بزرگتر از 14 برای علوم پایه ، بزرگتر از 15 برای مهندسی و بزرگتر از 17 برای علوم انسانی و هنر
( حداقل 35 واحد را در دانشگاه سیستان و بلوچستان گذرانده باشد) گذرانده باشد، برای یک سال آینده استعداد درخشان تلقی می شود.

ماده 13) دارنده بالاترین معدل کل در هر رشته – گرایش (از مجموع ورودی های مشترک روزانه و شبانه یک نفر)که در پایان ترم ششم حداقل 110 واحد درسی را با معدل کل بزرگتر از 14 برای علوم پایه ، بزرگتر از 15 برای مهندسی و بزرگتر از 17 برای علوم انسانی و هنر گذرانده ( حداقل 60 واحد را در دانشگاه سیستان و بلوچستان گذرانده باشد)، برای یک سال آینده استعداد درخشان تلقی می شود.

ماده 14) دانشجویان کارشناسی که معدل ترم قبل آنها نسبت به ترم ماقبل، حداقل 3 نمره ارتقاء یابد، استعداد درخشان تلقی
می شوند. حداقل واحد گذرانده در ترم قبل و ترم ماقبل 12 واحد است.