معرفی گروه استعدادهای درخشان


معرفی گروه استعدادهای درخشان

                        

    دکتر عالمه کیخا

مدیر  گروه استعدادهای درخشان                                                                                                                        

 

 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                      

 

 

 مهین زبری

 کارشناس مسئول گروه استعدادهای درخشان                                                                             

 

 

شماره تماس

31136205 -054

آدرس ایمیل گروه استعدادهای درخشان
bto@usb.ac.ir