معرفی گروه استعدادهای درخشان


معرفی گروه استعدادهای درخشان

  

        دکتر سمیرا پایان                                                                                                                    خانم مهین زبری        مدیر  گروه استعدادهای درخشان                                                                                کارشناس مسئول گروه استعدادهای درخشان

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                               

                                                                                         شماره تماس

 

31136205 -054

 

     آدرس ایمیل گروه استعدادهای درخشان
bto@usb.ac.ir