تسهیلات ارائه شده

تسهیلات کشوری جهت برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی

 

  • دانشجوی دارای رتبه اول تا سوم المپیادهای دانشجویی، در طول تحصیل در دوره‎های تحصیلات تکمیلی می‎تواند برای ارائه مقاله در کنفرانس‎های خارجی از تسهیلاتی که از سوی وزارت مربوط تأمین می‎شود، استفاده کند. (دوره کارشناسی ارشد)
  • در اصلاحیه آیین نامه شماره 21/533107 مورخ 92/9/30 شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: مطابق بند الف ماده 2-2 این آیین نامه، رتبه اول تا پانزدهم مرحله نهایی المپیادهای علمی دانشجویی کشور می‎توانند بدون شرکت در آزمون کارشناسی ارشد متناسب با تعداد داوطلب و ظرفیت هر رشته محل در دفترچه شماره 2 کارشناسی ارشد، با معرفی مرکز المپیاد سازمان سنجش، مستقیماً توسط دانشگاه‎ها پذیرفته شوند.
  •  نفرات اول تا سوم مرحله نهایی المپیاد علمی دانشجویی کشور با تایید سازمان سنجش آموزش کشور می‎توانند از جایزه تحصیلی نخبگان استفاده نمایند.
  •  نفرات اول تا سوم مرحله نهایی المپیاد علمی دانشجویی کشور با تایید سازمان سنجش آموزش کشور و معرفی بنیاد ملی نخبگان به نظام وظیفه می‎توانند خدمت سربازی را با سپری کردن یک دوره آموزش نظامی و انجام پروژه‎های پژوهشی روی موضوعات مورد نیاز کشور بگذرانند.

 

تسهیلات داخلی جهت برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی

 

  1. چنانچه دانشجوی منتخب المپیاد مطابق با تبصره 2 ماده 1 و ماده 13 آئین نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان ممتاز مصوب وزارت عتف، ممتاز شناخته شود بتواند از تسهیلات آئین نامه فوق الذکر بهره مند گردد.

      2. واریز مبلغ 10.000.000 ریال به حساب بانکی کلیه دانشجویانی که به مرحله نهایی راه پیدا می کنند.

     3. اعطای کمک هزینه تحصیلی ماهیانه به ملبغ 10.000.000 ریال به مدت دو نیمسال تحصیلی ( به مدت حداکثر 8 ماه) به دانشجویان سال سوم کارشناسی که موفق به کسب        رتبه بین 50% اول شرکت کنندگان مرحله نهایی رشته خود گردد و در سال چهارم نیز جزء شرکت کنندگان اولیه المپیاد باشند.

     4. واریز مبلغ 20.000.000 ریال به حساب بانکی راه یافتگان مرحله نهایی که جزء 50% اول شرکت کنندگان مرحله نهایی رشته خود باشند.

     5.اعطای کمک هزینه تحصیلی ماهیانه به ملبغ 10.000.000 ریال به مدت دو نیمسال تحصیلی ( به مدت حداکثر 8 ماه) به دانشجویان سال چهارم کارشناسی که موفق به کسب       رتبه بین 50% اول شرکت کنندگان مرحله نهایی رشته خود گردد و دانشگاه سیستان و بلوچستان را برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد انتخاب نماید.