آئین نامه های پذیرش مستقیم کارشناسی به دکتری

آئين نامه پذيرش برگزيدگان علمي دوره كارشناسي براي ورود به دوره دكتري

 

مقدمه

در اجراي سياستهاي حمايت و هدايت استعدادهاي درخشان مصوب جلسه 419 مورخ 22/2/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بند 5 بخش ج از ماده 2 قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب جلسه مورخ 1385/5/18 مجلس شوراي اسلامي مبني بر برنامه ريزي براي شناسايي و حمايت استعدادهاي درخشان و هدايت آنها به سمت اولويتهاي راهبردي كشور در حوزه هاي مختلف علوم و نيز در اجراي ماده 18 قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر حمايتهاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نوآورانعلمي و فناوري آئين نامه « پذيرش برگزيدگان علمي دوره كارشناسي براي ورود به دوره دكتري » به شرح زير تدوين شده است:

ماده 1 : تعاريف:

  1. ) وزارت: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
  2. ) دوره : دوره كارشناسي به دكتري تخصصي است كه داوطلب واجد شرايط پس از گذراندن آن به اخذ درجه دكتري نائل
    مي شود؛
  3. ) مؤسسه : هريك از دانشگاهها و مؤسسه هاي آموزش عالي و پژوهشي كشور كه مطابق مقررات وزارت فعاليت مي كنند؛
  4. ) سازمان سنجش : سازمان سنجش آموزش كشور
  5. ) آزمون جامع : آزموني براي احراز قابليتهاي آموزشي و پژوهشي دانشجو براي آغاز فعاليتهاي پژوهشي است كه در انتهاي بخش آموزشي دوره انجام مي شود.
  6. ) آئين نامه دوره دكتري : آئين نامه دوره دكتري ( ابلاغيه شماره 57209/21 مورخ 17/9/1389 مصوب جلسه مورخ 8/8/1389 شوراي برنامه ريزي آموزش عالي است.

ماده 2 : اهداف:

2-1 ) ايجاد زمينه مناسب براي ارتقاء و تنوع بخشي به دوره هاي تحصيلات تكميلي ؛

2-2) كمك به تقويت بنيه علمي دوره هاي تحصيلات تكميلي با افزايش سهم پژوهش و توانمند  سازي در تراز بين المللي؛

2-3) تسريع در تربيت نيروي انساني متخصص، مبتكر و خلاق؛

2-4 ) توجه به تفاوت استعدادها و فراهم ساختن امكان شكوفايي استعدادهاي درخشان

ماده 3 : دانش آموختگان دوره كارشناسي پيوسته تحصيل خود را حداكثر در 8 نيمسال تحصيلي به پايان رسانده باشند، در صورت داشتن يكي از شرايط زير مي توانند در همان رشته تحصيلي دوره كارشناسي خود از تسهيلات اين آئين نامه بهره مند شوند؛

3-1) دارندگان نشان جهاني المپيادهاي دانش آموزي مه پس از گذراندن هفت نيمسال تحصيلي به لحاظ ميانگين كل حائز رتبه اول تا سوم در ميان دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود باشند.

3-2 ) دارندگان نشان طلاي كشوري المپيادهاي دانش آموزي كه پس از گذراندن هفت نيمسال تحصيلي به لحاظ ميانگين كل حائز رتبه اول تا سوم در ميان دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود باشند.

3-3) برگزيدگان رتبه هاي 1 تا 3 نهايي المپياد هاي علمي- دانشجويي كشوري در هر يك از رشته هاي تحصيلي كه پس از هفت نيمسال تحصيلي به لحاظ ميانگين كل حائز رتبه اول تا سوم در ميان دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود باشند.

3-4) شركت كنندگان در آزمون كارشناسي ارشد سازمان سنجش كه به لحاظ رتبه آزمون جزء پنج درصد برتر پذيرفته شدگان در گرايش مورد تقاضا باشند.

تبصره 1 : ملاك محاسبه ميانگين كل دانشجويان دوره كارشناسي پيوسته كه زودتر از 8 نيمسال تحصيلي دانش آموخته مي شوند، تا پايان نيمسال تحصيلي ماقبل آخر مي باشد.

تبصره 2 : اسامي حائزين شرايط بند « 3-4 » در رشته هاي داراي مجوز برگزاري دوره، از طريق درگاه اينترنتي سازمان سنجش اعلام مي شود.

ماده 4 : افراد مذكور در ماده 3 صرفاً مي توانند براي سال تحصيلي بلافاصله پس از دانش آموختگي در دوره كارشناسي، از تسهيلات ورود به دوره بهره مند شوند.

ماده 5 : مدت مجاز تحصيل در اين دوره 5/5 سال است و در صورت ضرورت با تأييد مؤسسه حداكثر دو نيمسال تحصيلي به اين مدت اضافه مي شود.

ماده 6 : مجموع واحدهاي اين دوره شامل حداقل 54 واحد است كه از اين تعداد حداقل 30 و حداكثر 40 واحد آن آموزشي و 24 واحد آن مربوط به رساله است.

ماده 7 : تعداد واحدهاي درسي در بخش آموزشي اين دوره، در هر نيمسال تحصيلي حداقل 8 و حداكثر 12 واحد است و دانشجو در نيمسال آخر بخش آموزشي از اخذ حداقل واحد معاف است.

ماده 8: حداقل نمره قبولي در هر درس 14 از 20 است و ميانگين كل قابل قبول دانشجو در بخش آموزشي حداقل 16 از 20 مي باشد.

تبصره 1 : چنانچه ميانگين كل نمرات دانشجو كمتر از 16 باشد، بايد حداكثر در يك نيمسال تحصيلي درسهايي را ( علاوه بر سقف واحدهاي درسي ) براي جبران ميانگين كل بگذراند.

تبصره 2 : براي حفظ كيفيت آموزشي و پژوهشي در اين دوره، در صورتي كه ميانگين نمره دانشجو در دو نيمسال ( متوالي يا متناوب) كمتر از 16 باشد، تحصيل وي به دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته تبديل مي شود.

تبصره 3: دانشجويي كه وضعيت تحصيلي وي به دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته تبديل شده است، بايد علاوه بر گذراندن واحدعاي درسي دوره مذكور، دو تا چهار واحد درس سمينار را بگذراند تا به اخذ مدرك كارشناسي ارشد آموزش محور نائل شود.

ماده 9: دانشجو موظف است در پايان نيمسال دوم نسبت به تعيين استاد راهنما اقدام كند، آزمون جامع در پايان نيمسال چهارم برگزار خواهد شد و دانشجو بايد تا پايان نيمسال پنجم نسبت به دفاع از موضوع رساله خود اقدام كند.

تبصره : تعداد استادان راهنما و مشاور بر اساس آئين نامه دوره دكتري نعيين مي شود.

ماده 10 : دانشجو بايد با نظر شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده يا پژوهشكده در آزمون جامع كه شامل حداقل سه درس اصلي و تخصصي به انتخاب استاد راهنما و تصويب گروه آموزشي است، شركت كند. اين آزمون بايد به گونه اي باشد تا توانمندي، تحليل و استنباط دانشجو براي آغاز فعاليت پژوهشي سنجيده شود.

تبصره 1: توانايي در زبان خارجي دانشجويان دوره بايد تا قبل از آزمون جامع از طريق شركت در آزمون هاي زبان سازمان سنجش ويژه دوره دكتراي تخصصي احراز شود.

تبصره 2 : ميانگين نمرات آزمون جامع نبايدكمتر از 16 باشد؛ دانشجويي كه ميانگين نمرات آزمون جامع وي كمتر از 16 باشد، صرفاً مي تواند براي يكبار در آزمون درسي كه نمره آن كمتر از 16 مي باشد، به منظور جبران ميانگين آزمون جامع شركت كند.

تبصره 3 : دانشجويي كه پس از دو بار آزمون جامع نتواند ميانگين 16 را كسب نمايد، از ادامه تحصيل در اين دوره محروم و به وي مدرك كارشناسي ارشد آموزش محور ( با رعايت مفاد تبصره 3 ماده 8 ) اعطاء خواهد شد.

ماده 11 : دانشجو پس از تدوين رساله و تأييد استادان راهنما و به شرط كفايت دستاوردهاي علمي رساله از نظر شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده و پذيرش چاپ قطعي حداقل دو مقاله علمي- پژوهشي معتبر، موظف است در حضور ئاوران از رساله خود دفاع كند.

تبصره 1 : چنانچه رساله دانشجو كاربردي و با كارفرماي مشخص تأمين كننده هزينه پروژه باشد و به حل مشكل علمي تخصصي حوزه كاربرد به تأييد مقام مسئول ذي ربط منتهي شده باشد، پايان نامه مي تواند با يك مقاله همراه باشد و در صورتي كه كارفرماي پروژه اجازه انتشار نتايج حاصل را به لحاظ محرمانه بودن يا داشتن امتياز خاص بهره برداري ندهد، از شمول مقاله مستثني خواهد بود.

تبصره 2 : وظايف و تركيب هيأت داوران و ارزيابي رساله بر اساس آئين نامه دوره دكتري انجام مي گيرد.

تبصره 3 : چنانجه رساله دانشجو غير قابل قبول ارزيابي شود، بنا به تشخيص هيأت داوران، دانشجو مجاز است حداكثر ظرف شش ماه اصلاحات لازم را در رساله خود به عمل آورد و صرفاً براي يكبار ديگر از آن دفاع كند.

تبصره 4 : دانشجويي كه نتواند از فرصت اعطا شده استفاده كند، يا به رغم استفاده از آن نتئاند نمره قبولي از رساله خود دريافت كند، با توجه به فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي انجام داده، مدرك كارشناسي ارشد آموزشي- پژوهشي دريافت خواهد كرد.

ماده 12 : دانشجو پس از گذراندن واحدهاي درسي و كسب درجه قبولي از رساله خود به دريافت مدرك دكتري نائل مي شود.

ماده 13 : مؤسسات مجري دوره موظفند شيوه نامه اجرايي اين آئين نامه را براي تحقق اهداف كلي تدوين نمايند و پس از تصويب شوراي تحصيلات تكميلي مؤسسه به اطلاع معاونت آموزشي وزارت برسانند.

ماده 14 : متقاضيان ورود به دوره در نيمه دوم خرداد ماه هر سال پس از ثبت نام در درگاه اينترنتي سنجش، در صورت داشتن شرايط مندرج در ماده 3 به مؤسسات مجري دوره معرفي و مؤسسات مذكور موظفند تا 15 تير ماه نسبت به اعلام اسامي پذيرفته شدگان خود به سازمان سنجش اقدام نمايند. بديهي است ثبت نام از افراد مذكور پس ازتأييد نهايي آن سازمان انجام مي شود.

ماده 15 : برگزاري اين دوره در هر يك از مؤسسات مجري با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي امكان پذير مي باشد.

ماده 16 : برنامه درسي هر رشته تا زمان تصويب برنامه هاي اختصاصي دوره توسط شوراي برنامه ريزي، طبق برنامه هاي درسي مصوب دوره كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي موجود با تشخيص شوراي تحصيلات تكميلي مؤسسه قابل اجرا خواه بود.

ماده 17 : كله مواردي كه در اين آئين نامه پيش بيني نشده است، تابع ائين نامه آموزشي دوره دكتري مي باشد.

ماده 18 :  مسئوليت نظارت برحسن اجراي اين آئين نامه، بر عهده معاونت آموزشي وزارت است.

 ماده 19 : اين آئين نامه مشتمل بر يك مقدمه، 19 ماده و 13 تبصره در جلسه 798 مورخ 1/3/1391 شوراي برنامه ريزي تصويب شد و براي دانشجوياني كه از سال تحصيلي 92-1391 و پس از آن در اين دوره پذيرفته مي شوند، قابل اجرا است.