اسامی ممتازین داخلی


اسامی ممتازین داخلی

لیست اسامی دانشجویان ممتاز کارشناسی در مهر1402- ورودی مهر  1400

لیست اسامی دانشجویان ممتاز کارشناسی در مهر 1402 - ورودی مهر  1399

لیست اسامی دانشجویان ممتاز کارشناسی در مهر 1402 - ورودی مهر 1401

لیست اسامی دانشجویان ممتاز کارشناسی ارشد در مهر 1402 - ورودی مهر  1401

 

توجه: اسامی لیست های فوق جهت بهره مندی از تسهیلات دستور العمل شناسایی و هدایت تحصیلی استعدادهای درخشان به معاونت محترم دانشجویی( ماده 72 شیوه نامه شناسایی) ،معاونت محترم پژوهشی (مواد68 و 69 و 70 شیوه نامه شناسایی) و  تربیت بدنی (ماده 67شیوه نامه شناسایی ) و معاونت فرهنگی (ماده 66شیوه نامه شناسایی )ارسال گردیده است. لازم به توضیح است شیوه نامه شناسایی، حمایت،پرورش و هدایت تحصیلی استعدادهای درخشان در صفحه استعدادهای درخشان به آدرس usb.ac.ir/bto پوشه ی تسهیلات داخلی قرار دارد.