کارکنان


اعضا واحد تحصیلات تکمیلی

مدیر کل تحصیلات تکمیلی
دکتر مریم عرب عامری

دانشیار دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر

تلفن: 31136213-۰۵۴

نمابر: 33443391-054

054-31136315

پست الکترونیک: mehdishahraki@chem.usb.ac.ir

مسئول دفتر تحصیلات تکمیلی

مرضیه کیخا

مدرک تحصیلی: کارشناسی حقوق

تلفن داخلی: 6315

رئیس آموزش تحصیلات تکمیلی

وجیهه اعیانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

تلفن داخلی: 6258

کارشناس مسئول آموزش تحصیلات تکمیلی

مطهره میرشکار

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات-کسب و کار الکترونیکی

کارشناس رشته های: دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده جغرافیا

تلفن داخلی: 6251

کارشناس مسئول آموزش تحصیلات تکمیلی

فریبا ریگی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد جغرافیا

کارشناس رشته های: دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، مهندسی برق و الکترونیک و کامپیوتر

تلفن داخلی: 6257

کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی

معصومه حق نظری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد زمین شناسی

کارشناس ارشد رشته های: دانشکده علوم پایه و دانشکده الهیات و معارف انسانی

تلفن: 2349

کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی

لیلا شیرازی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد ادبیات

کارشناس رشته های: دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشکده هنر

تلفن داخلی: 2348

کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی

گلنوش جان آبادی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ادبیات

کارشناس رشته های: دانشکده فنی و مهندسی و کارآفرینی

تلفن داخلی: 6250

مسئول دبیرخانه تحصیلات تکمیلی

حسنعلی غلامی

تلفن داخلی: 2459