دستورالعمل قفل نمرات


DDR Menu

دستورالعمل اعلام نمرات، قفل نمرات و بررسی اعتراض به نمرات

دستورالعمل اعلام نمرات، قفل نمرات و بررسی اعتراض به نمرات

در راستای ساماندهی امور آموزشی و به منظور اعلام به موقع و صیانت از نمرات دانشجویان دستورالعمل زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد.

ماده 1- حداکثر فرصت ثبت نمرات دروس رساله، پايان نامه، سمینار، پروژه كارشناسي، کارورزی، کارآموزی، عملیات صحرایی و ... که مطابق آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد به تشخیص گروه آموزشي، تکمیل فعالیت های آموزشی و پژوهشی آن ها، به بیش از یک نیمسال تحصیلی زمان نیاز دارد بر اساس تقويم تفصيلي دانشگاه اقدام می شود.

ماده 2- امور آموزش دانشکده ها و گروه های آموزشی موظف هستند مراتب را به دانشجویان و مدرسان مربوط اطلاع رسانی به موقع کرده و پس از سپری شدن مهلت مذکور، به صورت خودکار سامانه گلستان نسبت به درج غیبت برای دانشجویان فاقد نمره عمل نموده و دانشجو ملزم به انتخاب مجدد درس می باشد.

ماده 3- کد درس های مشمول ماده 1 باید توسط دفتر برنامه ریزی آموزشی معاونت آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان در سامانه گلستان اعمال می شود.

ماده 4- نمرات دروس باید ظرف مدت هفت روز پس از برگزاری امتحان در سامانۀ گلستان ثبت شود. مدیران گروه های آموزشی و روسای آموزش دانشکده ها موظف به پیگیری مجددانه در این خصوص هستند.

ماده 5- آخرین مهلت اعتراض دانشجویان به نمرات، حداکثر 72 ساعت پس از اعلام نمره در سامانه گلستان می باشد.

ماده 6- مدرس موظف است پس از ثبت اعتراض دانشجو، حداکثر ظرف مدت هفت روز نسبت به بررسی آن و درخواست های تجدید نظر ثبت شده دانشجویان در سامانۀ گلستان اقدام و نسبت به نهایی کردن نمرات اقدام نماید و پاسخ دانشجو نیز در سامانه‌ی گلستان از طرف مدرس درج شود.

توضیح: در صورت عدم رسیدگی به موارد ذکر شده در ماده 3 و ماده 5، ضمن تذکر به مدرس مدعو، مدیر گروه آموزشی باید در خصوص ادامه همکاری مدرس تصمیم گیری نموده و همچنین در مورد اعضای هیات علمی دانشگاه موارد فوق در تمدید قرارداد، اعطای پایه استحقاقی و تبدیل وضعیت آنها به صورت جدی لحاظ گردد.

ماده 7- نمرات دانشجویان پس از طی شدن مراحل فوق از طرف آموزش دانشکده و مدیریت امور آموزشی قفل آموزش شود. سامانه گلستان به نحوی تنظیم خواهد شد که در زمان قانونی اعتراض دانشجو و بررسی توسط استاد امکان ثبت قفل آموزش از آموزش دانشکده و مدیریت امور آموزشی مقدور نباشد.

ماده 8- پس از نهایی شدن و قفل نمرات از طرف آموزش، به هیچ وجه امکان تغییر نمرات نمی باشد؛ و هر گونه تغییر و باز کردن قفل نمرات تخلف محسوب گردیده و طبق مقررات رفتار خواهد شد.

ماده 9- در موارد استثنایی حداکثر پس از دو ماه از اعلام نمره چنانچه مدرسی به صورت مکتوب، مستدل و صریح و با تصويب شوراي گروه اموزشي اعلام نماید در اعلام نمره تشریحی دانشجو اشتباهی رخ داده و حقی از دانشجو تضییع شده است شورای آموزشی دانشگاه (تفويض شده به مديران آموزشي دانشگاه)، اجازه دارد با بررسی کارشناسی و در صورتی که تشخیص دهد حقی از دانشجو تضییع شده است، نسبت به تغییر نمره اقدام نماید. با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، ابلاغ تغییر نمره منحصراً با امضای معاونت آموزشي دانشگاه، نافذ و اجرایی است. تاکید می شود پس از گذشت بیش از دو ماه از اعلام نمره، نمره قطعی بوده و از مکاتبه در این خصوص خودداری شود.

ماده 10- با رعایت مفاد ماده 9، مدير ارشد سامانه گلستان با ابلاغ رای شورای آموزشی نسبت به تغییر نمره دانشجو در سامانه گلستان اقدام مي نمايد.

ماده 11-  مدیر ارشد سامانه گلستان موظف است به صورت ماهانه از طریق گزارش 285 و 291 سامانه گلستان نسبت به بررسی تغییر نمرات دانشجویان اقدام نموده و اجرای دقیق این دستورالعمل را بررسی و گزارش امر را به مدير امور آموزشي دانشگاه ارسال نماید تا وفق مقررات اقدام شود.

ماده 12- روسای آموزش دانشكده ها موظف هستند ماهانه از طریق گزارش های 34، 193 و 199 سامانه گلستان، نسبت به بررسی تعداد و وضعیت نمرات اعلام نشده دانشكده ها و گروه هاي آموزشي اقدام و در خصوص تعیین تکلیف نمرات اعلام نشده تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.

ماده 13- با توجه به اینکه کلیه نمرات اعلام نشده دانشجویان جهت تعيين وضعیت تحصیلی دانشجو باید تا قبل از شروع نیمسال بعدی توسط اساتید تعیین تکلیف گردد لذا نمرات دروس اعلام نشده دروس  نمره توسط مدیریت امور آموزشی (در زمان مقرر در تقويم تفصيلي دانشگاه و به صورت خودكار) بر اساس قانون در سامانه گلستان صفر درج خواهد شد و عواقب ناشی از آن (مشروطی، اخراج مشروطی و ...) متوجه استاد درس می باشد.

ماده 14- نمرات اعلام شده هر نیمسال برای تمامی مقاطع تحصیلی به استثنای موارد مندرج در ماده 1 بر اساس تقويم تفصيلي آموزشي دانشگاه توسط مديريت امور آموزشي دانشگاه قفل نهایی می شود و پس از مهلت مقرر امکان تغییر هیچ نمره ای وجود ندارد.

ماده 15- این دستورالعمل در 15 ماده تنظیم و از نيمسال اول سال تحصيلي 1401-1402 لازم الاجرا مي باشد.

دستورالعمل اعلام نمرات، قفل نمرات و بررسی اعتراض به نمرات