فرآیند پذیرش

/

1-بسته های المپیادی مرتبط با هر رشته المپیاد،توسط گروه استعداد های درخشان در اختیار سرپرست هر گروه قرار می گیرد. دانشکده ها تا پایان آبان برنامه های تحصیلی اساتید که برای راهنمایی دانشجویان المپیادی به گروهها تحویل داده اند را پس از تحویل از گروهها، به گروه استعداد درخشان ارسال نمایند.
2-هر استاد سرپرست در روز مشخصی قبل از 10 اسفند ماه 1400که به دانشکده مربوطه اعلام می نماید پیش آزمون تهیه شده خود را برگزار می کند.
3- دانشکده ها تا پایان سال 1400برنامه تحصیلی ویژه نوروزی اساتید که برای راهنمایی دانشجویان المپیادی به گروهها تحویل داده اند و نمرات پیش آزمون را پس از تحویل از گروهها، به گروه استعداد درخشان ارسال نمایند. در این مرحله به تشخیص سرپرست گروه و گروه استعداد درخشان، دانشجویانی که توانایی کافی جهت شرکت در مرحله اولیه المپیاد را ندارند از لیست نهایی شرکت کنندگان مرحله اول حذف می شوند.