اطلاعیه ها


اطلاعیه ها

تمدید فراخوان پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه سیستان و بلوچستان

 • 28 اسفند 1401
 • 49
 • 0
دانشگاه سیستان و بلوچستان فراخوان پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان خود را جهت سال تحصیلی 1403-1402 تا تاریخ 15 فروردین 1402 تمدید می نماید. متقاضیان جدول رشته - گرایش های مورد پذیرش که پیوست این اطلاعیه می باشد را ...

فراخوان پذیرش دانشجوی بدون آزمون استعداد درخشان دانشگاه هرمزگان در مقطع دکتری

 • 13 اسفند 1401
 • 42
 • 0
دانشگاه هرمزگان جهت سال تحصیلی 1403-1402 در مقطع دکتری دانشجوی بدون آزمون استعداد درخشان می پذیرد. متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایند. hormozgan.ac.ir

فراخوان پذیرش دانشجوی بدون آزمون استعداد درخشان دانشگاه ادیان و مذاهب قم در مقطع دکتری

 • 13 اسفند 1401
 • 51
 • 0
دانشگاه ادیان و مذاهب قم جهت سال تحصیلی 1403-1402 در مقطع دکتری دانشجوی بدون آزمون استعداد درخشان می پذیرد. متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست را ملاحظه و به آدرس ذیل مراجعه نمایند. https://azmoon.urd.ac.ir

فراخوان پذیرش دانشجوی بدون آزمون استعداد درخشان دانشگاه کاشان در مقطع دکتری

 • 13 اسفند 1401
 • 31
 • 0
دانشگاه کاشان جهت سال تحصیلی 1403-1402 در مقطع دکتری دانشجوی بدون آزمون استعداد درخشان می پذیرد. متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایند. https://kashanu.ac.ir

فراخوان پذیرش دانشجوی بدون آزمون استعداد درخشان دانشگاه صنعتی مالک اشتر در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

 • 10 اسفند 1401
 • 49
 • 0
دانشگاه صنعتی مالک اشتر جهت سال تحصیلی 1403-1402 در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشجوی بدون آزمون استعدادهای درخشان می پذیرد . متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایند. www.mut.ac.ir

فراخوان پذیرش دانشجوی بدون آزمون استعداد درخشان دانشگاه هرمزگان در مقطع کارشناسی ارشد

 • 08 اسفند 1401
 • 58
 • 0
دانشگاه هرمزگان جهت سال تحصیلی 1403-1402 در مقطع کارشناسی ارشد دانشجوی بدون آزمون استعداد درخشان می پذیرد. متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایند. hormozgan.ac.ir/home/index/12/31/1669

فراخوان پذیرش دانشجوی بدون آزمون استعداد درخشان دانشگاه کاشان در مقطع کارشناسی ارشد

 • 08 اسفند 1401
 • 74
 • 0
دانشگاه کاشان جهت سال تحصیلی 1403-1402 در مقطع کارشناسی ارشد دانشجوی بدون آزمون استعداد درخشان می پذیرد. متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایند. https://kashanu.ac.ir

فراخوان پذیرش دانشجوی بدون آزمون استعداد درخشان دانشگاه صنعتی شیراز در مقطع دکتری

 • 08 اسفند 1401
 • 54
 • 0
دانشگاه صنعتی شیراز جهت سال تحصیلی 1403-1402 در مقطع دکتری دانشجوی بدون آزمون استعداد درخشان می پذیرد. متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایند. www.sutech.ac.ir

فراخوان پذیرش دانشجوی بدون آزمون استعداد درخشان دانشگاه تبریز در مقطع دکتری

 • 08 اسفند 1401
 • 41
 • 0
دانشگاه تبریز جهت سال تحصیلی 1403-1402 در مقطع دکتری دانشجوی بدون آزمون استعداد درخشان می پذیرد. متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایند. dosta.tabrizu.ac.ir

فراخوان پذیرش دانشجوی بدون آزمون استعداد درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

 • 08 اسفند 1401
 • 1
 • 0
دانشگاه شهید چمران اهواز جهت سال تحصیلی 1403-1402 در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشجوی بدون آزمون استعداد درخشان می پذیرد. متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایند. https://derakhshan.scu.ac.ir