صدور ابطال معافیت تحصیلی


DDR Menu

ابطال معافیت تحصیلی

دريافت نامه ابطال معافيت تحصیلی

به اطلاع كليه فارغ التحصيلان پسر كه مشمول نظام وظيفه هستند، مي رساند با توجه به اين كه امور معافيت تحصيلي آنها از طریق سامانه سخا انجام مي شود، لازم است پس از انجام تسويه حساب و دريافت نامه ابطال معافيت تحصيلي خود از سامانه جامع آموزشی گلستان، امور مربوط به اتمام معافیت خود را از سامانه سخا پیگیری نمایند.

 عواقب ناشي از عدم دريافت نامه ابطال معافيت و پيگيري امور مربوط به آن به عهده شخص فارغ التحصيل خواهد بود.

مراحل دریافت نامه ابطال معافیت تحصیلی برای سازمان نظام وظیفه برای دانش آموختگان با وضعیت نظام وظیفه مشمول

 1. ثبت درخواست فارغ التحصیلی در مقطع کاردانی و یا کارشناسی
 2. تسویه حساب کلی با دانشگاه پس از آخرین قفل نمره (مراجعه به سیستم گلستان و تکمیل گزارش ۵۲۲ )
 3.  ابطال کارت دانشجویی
 4. ارسال مدارک فارغ التحصیلی توسط دانشکده به آموزش كل
 5. بررسی مدارک پذیرشی توسط اداره پذیرش
 6.  ارسال پرونده به اداره دانش آموختگان
 7. بررسی کلی پرونده توسط کارشناس اداره دانش آموختگان و صدور و بارگذاری ابطال معافیت در سیستم گلستان
 8. ثبت تاریخ فارغ التحصیلی و اتمام معافیت توسط کارشناس نظام وظیفه در سامانه سخا
 9.   اخذ مدرک ابطال معافیت از سامانه گلستان

مراحل دریافت نامه ابطال معافیت تحصیلی برای سازمان نظام وظیفه برای دانشجویان انصرافی و اخراجی با وضعیت نظام وظیفه مشمول

 1. ارسال درخواست انصراف و یا اخراج توسط دانشکده به آموزش كل
 2. مراجعه به حفاظت فیزیکی دانشگاه جهت ابطال کارت دانشجویی
 3. مراجعه به سیستم گلستان و تکمیل گزارش ۵۲۲ (تسویه حساب کامل با دانشگاه)
 4. صدور و ثبت حکم انصراف و یا اخراج از اداره ثبت نام آموزش كل
 5. ثبت تاریخ انصراف و یا اخراج و اتمام معافیت توسط کارشناس نظام وظیفه در سامانه سخا

 

صدور ابطال معافیت تحصیلی