تقویم آموزشی کارشناسی


DDR Menu

# فایل تعداد دانلود
1 نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1403 1475
2 نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1403 2653
3 تقویم آموزشی دوره تابستان 1401-1402 409
4 نيمسال دوم سال تحصيلي 1401-1402 (4012) 992
5 تقویم آموزشی نیمسال اول 1402-1401 1340
6 تقویم آموزشی نیمسال دوم 1401-1400 1205
7 تقویم آموزشی نیمسال اول 1401-1400 2189
8 تقویم آموزشی ترم تابستان 1400 403
9 تقویم آموزشی نیمسال دوم 1400-1399 1294
10 تقویم آموزشی نیمسال اول 1400-1399 2373
11 تقویم آموزشی نیم سال دوم 98 1021
12 تقویم آموزشی نیم سال اول 98 3693
13 تقویم آموزشی نیم سال دوم 97 3113
14 تقویم آموزشی نیم سال اول 97 4108
15 تقویم آموزشی نیم سال دوم96 2577
16 تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۷-۹۶ 1693
17 تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۶-۹۵ 128
18 تقویم آموزشی نیمسال دوم۹۶-۹۵ 172
19 تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۴-۹۵ مقطع کارشناسی 51
20 تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي ۹۴-۹۳ 40
21 تقويم آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي ۹۴-۹۳ 37
22 تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي ۹۳-۹۲ 31
23 تقويم آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي ۹۳-۹۲ 38
24 تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي ۹۲-۹۱ 35
25 تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي ۹۱-۹۰ 27
26 تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي ۹۰-۸۹ 18
27 تقويم آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي ۹۰-۸۹ 28
28 تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي ۸۹-۸۸ 20
29 تقويم آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي ۸۹-۸۸ 20
30 تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي ۸۸-۸۷ 29
31 تقويم آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي ۸۸-۸۷ 98
32 تقویم آموزشی ترم تابستان 1400 78