صدور تأییدیه تحصیلی


DDR Menu

صدور تاییدیه تحصیلی

دستورالعمل صدور تاییدیه تحصیلی

 

با توجه به الکترونیکی شدن دریافت تأییدیه تحصیلی از سامانه یکپارچه سازمان امور دانشجویان (سجاد)، دانشجویانی که مدارک تحصیل ماقبل آنان (کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد) فاقد کد صحت ۲۰ رقمی می باشد یا نسبت به دریافت گواهی موقت خود اقدام ننموده اند، ضرورت دارد شخصاً از طریق پورتال سازمان https://portal.saorg.ir (ثبت نام اولیه در قسمت خدمات- اداره کل امور دانش آموختگان- دریافت تأییدیه تحصیلی) نسبت به دریافت کد صحت ۲۰ رقمی اقدام و پس از آن مدرک دارای کد صحت، در اسرع وقت به اداره پذیرش دانشگاه سیستان و بلوچستان تسلیم گردد.

با توجه به مراتب فوق از پایان تیر ماه صدور هرگونه تأییدیه تحصیلی فیزیکی وجاهت قانونی نخواهد داشت و تبعات عدم اقدام به موقع، متوجه شخص دانشجو خواهد بود.

دستورالعمل جدید تاییدیه تحصیلی

راهنمای فرآیند دریافت کد صحت در سامانه سجاد

ويديوي آموزشي دريافت استعلامات مدارك دانش آموختگان دانشگاه ها (تائيديه تحصيلي) در سامانه سجاد