صدور تأییدیه تحصیلی


DDR Menu

صدور تاییدیه تحصیلی

دستورالعمل صدور تاییدیه تحصیلی

 

با توجه به محرمانه بودن تاییدیه تحصیلی جهت استخدام در سازمان ها و یا جهت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر، ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﻧﺪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻘﺎﺿﺎ از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن و ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﻫﺎي ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ. در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اداره فارغ التحصیلان از ﺻﺪور و ارﺳﺎل ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺪام و ﯾﺎ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻌﺬور اﺳﺖ. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺻﻮرت واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮدن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ارﺳﺎل آن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻧﯿﺴﺖ. ﺿﻤﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺮﯾﻊ در اﯾﻦ اﻣﺮ اداره ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺣﻀﻮري ﻣﻌﺬور اﺳﺖ.

آدرس استعلام تائیدیه تحصیلی برای ارسال غیر حضوری: زاهدان، خیابان دانشگاه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، مدیریت امور آموزشی، صندوق پستی 987-98135 با کدپستی 9816745639 صورت گیرد.

عمده ترین مراحل تسویه و یا مدارک به شرح ذیل می باشد:

 امور دانشجویی تسویه بدهی وام:  متقاضیان قبل از تقاضا از سوی سازمان یا دانشگاه مربوطه باید نسبت به اخذ تسویه حساب از صندوق رفاه دانشجویان اقدام کنند در غیر این صورت اداره دانش آموختگان از صدور و ارسال تأییدیه و ریزنمرات به منظور ا ستخدام یا ادامه تحصیل معذور است.

  • تلفن های تماس: 6409-3113-054 آقای عبدالقادر براهویی

 

1- متقاضیان تحصیل در دانشگاه دولتی و غیر انتفاعی و پیام نور:

 

با توجه به شرایط پرونده تاییدیه تحصیلی به همراه ریزنمرات به صورت محرمانه به دانشگاه درخواست کننده ارسال می‌شود.

2- متقاضیان تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی:

در صورتی که دانش آموخته دانشنامه دریافت کرده باشد، تاییدیه تحصیلی به همراه ریزنمرات به صورت محرمانه به دانشگاه درخواست کننده ارسال می‌شود.  در غیر این صورت ارائه تعهدنامه محضری مربوط به آموزش رایگان الزامی می باشد.

3- بورسیه و متعهدین خدمت لغو تعهد- فرم 502

 صدور تأییدیه تحصیلی متقاضیان بورسیه و متعهدین خدمت منوط به ارسال نامه لغو تعهد و متعهدین خدمت به آموزش و پرورش به همراه فرم 502 می باشد.

4- تطبیق نمره معادل سازی روزانه ها:

 ارسال ریزنمرات جهت تطبیق نمره و معادل سازی برای تمامی دانشگاه ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی- دانش آموختگان دوره روزانه، منوط به پرداخت هزینه آموزش رایگان می باشد.

5- استخدام:

در صورت نداشتن اقساط معوق، تاییدیه تحصیل به صورت محرمانه به سازمان درخواست کننده ارسال می‌شود.

در صورت درخواست ریزنمرات، دانش ­آموخته باید دانشنامه دریافت کرده باشد.

 

از آنجایی که ارسال تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات می‌بایستی حتما به صورت محرمانه و پستی انجام شود، دانش‌آموخته متقاضی ارسال تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات باید نسبت به پرداخت وجه ارسال مرسوله به صورت پست پیشتاز اقدام نماید.

صدور تاییدیه تحصیلی