کارکنان


کارکنان

رئیس مرکز

مهری رجایی 31136858-054 rajayi@ece.usb.ac.ir

کارشناس رشته های مدیریت فناوری اطلاعات و مدیریت بازرگانی

سمیرا رحیمی 31136858-054 vle@usb.ac.ir

کارشناس آموزشی رشته های مدیریت کارآفرینی و روانشناسی

ساناز پاریزی 31136854-054 elearning@usb.ac.ir