شهریه ها


شهریه ها

شهریه ثابت هزینه متغیر هر واحد هزینه هر واحد عملی هزینه هر واحد پایان نامه
10/000/000 1/392/000 2/872/500 6/388/000

 

 

قابل توجه دانشجويان  جديدالورود1401

مبالغ شهريه درج شده در سيستم گلستان فعلا بصورت علي الحساب بوده و نرخ اصلي پس از تاييد در هيات امناءدانشگاه در سيستم ثبت و لحاظ خواهدشد