شهریه ها


شهریه ها

قابل  توجه دانشجویان جدید الورود 

مبالغ شهریه درج شده در سیستم گلستان فعلا به صورت علی الحساب بوده و نرخ اصلی پس از تایید در هیات امنا دانشگاه در سیستم گلستان ثبت و لحاظ خواهد شد.