تماس با ما


تماس با ما

زاهدان- خیابان دانشگاه- سازمان مرکزی دانشگاه سیستان و بلوچستان-مرکز آموزشهای الکترونیکی-صندوق پستي: ۹۸۷-۹۸۱۵۵
 

تلفن کارشناسان :

 

گروه مدیریت فناوری اطلاعات و گروه مدیریت بازرگانی                         ۳۱۱۳۶۸۵۸-۰۵۴     پست الکترونیک :vle@usb.ac.ir 

گروه مدیریت کارآفرینی و گروه روانشناسی                                              31136854-054     پست الکترونیک : elearning@usb.ac.ir

 

تلفن رییس مرکز:                                                                          31136855-054    پست الکترونیک : esmaeeli@ece.usb.ac.ir