تطبیق دروس


DDR Menu

تطبیق دروس

شیوه نامه تطبیق  و معادل سازی دروس مقطع کارشناسی

مقدمه:

ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی ﻣﺼﻮب جلسه 589 ﻣﻮرخ 16/12/1393، و شیوه‌نامه اﺟﺮاﯾﯽ آﻣﻮزﺷﯽ دوره‌های ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮرخ 27/06/1397 داﻧﺸﮕﺎه سیستان و بلوچستان اﯾﻦ شیوه‌نامه ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد وﺣﺪت روﯾﻪ در معادل‌سازی و ﭘﺬﯾﺮش دروﺳﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات آﻣﻮزﺷﯽ در ﺳﺎﯾﺮ دانشگاه‌ها، گروه‌ها و رشته‌ها ﮔﺬراﻧﺪه، ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪه  اﺳﺖ.

بخش 1: ﺗﻌﺎرﯾﻒ

  1. وزارت: وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری
  2. داﻧﺸﮕﺎه: ﮐﻠﯿﻪ دانشگاه‌ها و مؤسسات آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ دوﻟﺘﯽ و غیردولتی
  3. داﻧﺸﺠﻮی ﻣﯿﻬﻤﺎن: داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ داﻧﺸﮕﺎه مبدأ و ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد نیمسال‌های ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ به‌صورت ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ او ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  4. داﻧﺸﺠﻮی ﻣﯿﻬﻤﺎن داﺋﻢ: داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم واﺣﺪﻫﺎی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﺧﻮد را به‌صورت ﻣﯿﻬﻤﺎن در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻘﺼﺪ می‌گذراند و در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، رﯾﺰ ﻧﻤﺮات وی ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒـﺪأ ارﺳﺎل و در ﺻﻮرت ﺗﺄﯾﯿﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻘﺼﺪ، ﻣﺪرک وی ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪأ ﺻﺎدر می‌گردد.
  5. داﻧﺸﺠﻮی اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ: داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ وی از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪأ ﺑﻪ داﻧﺸـﮕﺎه ﻣﻘﺼﺪ در ﻫﻤﺎن رﺷﺘﻪ و ﻫﻤﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ می‌یابد و ﻣﺪرک ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻘﺼﺪ ﺻﺎدر می‌شود.
  6. داﻧﺸﺠﻮی اﻧﺘﻘﺎل توأم ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ: داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺤـﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ و رﺷﺘﻪ وی از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪأ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻘﺼﺪ در ﻫﻤﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ، ﺗﻐﯿﯿﺮ می‌یابد.
  7. داﻧﺸﺠﻮی ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ: داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ  ﮐﻪ رﺷﺘﻪ ﺧﻮد را  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﺪرج در آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های آﻣﻮزﺷﯽ و در ﻫﻤﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده  اﺳﺖ.
  8. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ: ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ به‌هم‌پیوسته‌ای از دروس ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ می‌باشد ﮐﻪ ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺼﯽ را دﻧﺒﺎل می‌کند و ﺗﻮﺳﻂ شورای‌عالی برنامه‌ریزی وزارت ﻋﺘﻒ و ﯾﺎ ﺷﻮرای داﻧﺸﮕﺎه سیستان و بلوچستان ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
  9. درس ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ: درﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﺮﻓﺼﻞ دوره می‌باشد و داﻧﺸﺠﻮ در آن ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ و یا ردی ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. اﯾﻦ درس در ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﮔﺬراﻧﺪه و ﻣﻌﺪل داﻧﺸﺠﻮ تأثیر دارد.
  10. درس زاﺋﺪ: درﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﺮﻓﺼﻞ دوره نمی‌باشد و ﯾﺎ داﻧﺸﺠﻮ در آن درس، ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد تأیید ﮔﺮوه ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﺴﺐ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ. اﯾﻦ درس در ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﮔﺬراﻧﺪه و ﻣﻌﺪل داﻧﺸﺠﻮ اﺛﺮ ﻧﺪارد.
  11. درس ﻣﻌﺎدل: درﺳﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ به‌عنوان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ درس ﺧﻮد اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
  12. درس ﺗﮑﺮاری: درﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از یک‌بار ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه، در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
  13. درس ﻣﺎزاد: درﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﯿﺶ از واحدهای درﺳﯽ موردنیاز ﺑﺮای فارغ‌التحصیلی، ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ.

 ﺗﺬﮐﺮ: اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺸﻤﻮل دروﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز اداره آﻣﻮزش ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﻣﻌﺪل ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ نمی‌شود.

ﺑﺨﺶ 2: ﺷﺮاﯾﻂ، ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﮐﻠﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖ واﺣﺪ در دانشگاه سیستان و بلوچستان

ﻣﺎده 1: ﺳﺮﻓﺼﻞ دروس ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﻣﺼﻮب شورای‌عالی برنامه‌ریزی وزارت و ﯾﺎ ﺷﻮرای داﻧﺸﮕﺎه و ﺣﺪاﻗﻞ 80 درﺻﺪ ﺑﺎ دروس ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ (ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ) ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ  ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده 2: ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ درس ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ درس در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده 3: ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ 70 واﺣﺪ می‌باشد..

ﺗﺒﺼﺮه 1: مجموع واحدهای دروس غیرعمومی که دانشجو در دانشگاه‌های سطح 3 و 4 گذرانده است، نباید در تطبیق واحد از نصف مجموع واحدهای درسی رشتة تحصیلی فعلی تجاوز کند.

ﺗﺒﺼﺮه 2: واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺎزاد ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد، واﺣﺪ زاﺋﺪ ﻣﺤﺴﻮب می‌گردد.

ﺗﺒﺼﺮه 3: اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮای ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ دروس ترم‌های اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺳﺖ.

ﻣﺎده 4: از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﻤﺴﺎل اﺧﺬ دروس ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از 5 ﺳﺎل (تا زمان معادل‌سازی) ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده 5: دروس گذرانده شده در دانشگاه‌های غیرانتفاعی، علمی - کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه‌های غیر تابعه وزارتین، قابل معادل‌سازی نیست. از دانشگاه پيام نور تنها دروس عمومي با نمره بالاتر از 14 قابل پذيرش است.

ﻣﺎده 6: نمرات پردیس های خودگردان هیج دانشگاهی قابل تطبیق نمی باشد.

ﻣﺎده 7: ﭘﺬﯾﺮش ﯾﺎ عدم‌پذیرش ﻧﻤﺮات دروس ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ و تأیید دﻓﺘﺮ برنامه‌ریزی و ﻧﻈﺎرت معاونت آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه می‌باشد.

ﻣﺎده 8: برای دانش‌آموختگانی که مدرک مرسوم دانشگاهی دریافت کرده‌اند و در همان دوره و یا دوره بالاتر دوباره در همان رشته یا رشته‌ای دیگر پذیرفته شده‌اند فقط پذیرش دروس عمومی به‌شرط اشتراک محتوایی (برای مساعدت با داوطلبان) مطابق با ماده مذکور در آیین‌نامه مرتبط قابل‌بررسی است.

ﺗﺒﺼﺮه 1: دروس ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرداﻧﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻣﺎده 9: معادل‌سازی دروس صرفاً در شیوه‌های آموزشی هم عرض صورت می‌پذیرد. دروس دوره‌های ﺣﻀﻮری ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﻪ دوره‌های: ﺣﻀﻮری، نیمه‌حضوری و ﯾﺎ غیرحضوری اﺳﺖ. ﺗﻄﺒﯿﻖ دروس دوره‌های نیمه‌حضوری: ﺑﻪ نیمه‌حضوری و ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری؛ و ﺗﻄﺒﯿﻖ دروس دوره‌های ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری: ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری امکان‌پذیر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 

ﺗﺒﺼﺮه 1: دروس حوزوی باتوجه‌ به ماهیت دروس و شیوه ورود ﻗﺎﺑﻞ معادل‌سازی با دروس دانشگاهی ﻧﯿﺴﺖ.

ﻣﺎده 10: ﻧﻤﺮات دروس ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺻﺮﻓﺎً به ‌صورت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﯾﺎ زاﺋﺪ ﺛﺒﺖ می‌گردد.

ﻣﺎده 11: چنانچه واحدهای معادل‌سازی شدة دانشجو هنگام تغییر رشته یا گرایش بیش از 50 واحد درسی باشد حق استفاده از تسهیلات بدون آزمون ذکر شده در آئین‌نامة استعدادهای درخشان را نخواهد داشت.

ﻣﺎده 12: در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻤﺮات 12 و ﺑﺎﻻﺗﺮ (به جز دروس عمومی) به‌عنوان دروس ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻄﺒﯿﻖ می‌گردند.

 • نمرات بین 10 تا 12 در صورتی قابل تطبیق است که در دانشگاه‌های سطح 1 و 2 گذرانده شده باشد.
 • نمرات دروس عمومی حداقل ۱۰ باشد.

ﺗﺒﺼﺮه 1: ﻧﻤﺮات ﺗﻤﺎم دروﺳﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ به‌صورت ﻣﻬﻤﺎن در ﺳﺎﯾﺮ دانشگاه‌ها اﺧﺬ ﮐﺮده اﺳﺖ (اﻋﻢ از ﻗﺒﻮﻟﯽ، ﻣﺮدودی و ﯾﺎ ﻏﯿﺒﺖ) به‌صورت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ می‌گردد.

ﻣﺎده 13: دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ دروس (اﺻﻠﯽ، اﺧﺘﯿﺎری و ﻏﯿﺮه) و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻣﺎده 14: دروس دانشگاه‌های ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﺎرﺟﯽ (ﺑﺎ تأیید وزارت ﻋﺘﻒ) ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻫﺴﺖ.

ﻣﺎده 15: ﺗﻄﺒﯿﻖ دروس در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﮑﺴﺎن اﻧﺠﺎم می‌شود.

ﻣﺎده 16: ﺗﻄﺒﯿﻖ واﺣﺪ ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ 2 ﻣﺎه ﭘﺲ از ارﺳﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه، ﻗﺎﺑﻞ اﺻﻼح می‌باشد.

 ماده 17: ﻧﺤﻮه معادل‌سازی ﻧﻤﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﯿﺎر 0 ﺗﺎ 20 ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ می‌باشد:

 1. نمره‌هایی ﮐﻪ در معیار ﺻﻔﺮ ﺗﺎ باشد: (0= مردود                1= ﺿﻌﯿﻒ            2 = ﻣﺘﻮﺳﻂ           3=خوب             4= ﻋﺎﻟﯽ)

در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ: ﻧﻤﺮه ﻣﺮدود ﻣﻌﺎدل 8،  ﻧﻤﺮه ﺿﻌﯿﻒ ﻣﻌﺎدل 10،  ﻧﻤﺮه ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎدل 12، ﻧﻤﺮه ﺧﻮب ﻣﻌﺎدل 14 و ﻧﻤﺮه ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎدل 17 ﺗﻌﯿﯿﻦ می‌شود.

 1. نمره‌هایی ﮐﻪ به‌صورت ﺣﺮوف در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ درج ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ، ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول زﯾﺮ، به‌صورت ﻋﺪدی معادل‌سازی می‌شود. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺣﺮف E معادل‌سازی نمی‌گردد.

 

A+

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

E

20

18

17

99/16

16

14

99/15

14

12

99/13

12

مردود

ماده 18: در ﺧﺼﻮص دروس ﻣﺎزاد اﺧﺬ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ، ﭘﺲ از تأیید ﺷﻮرای ﮔﺮوه و دﻓﺘﺮ برنامه‌ریزی و ﻧﻈﺎرت معاونت آﻣﻮزﺷﯽ، ﺿﻤﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ درس، آﺧﺮﯾﻦ درس، ﺣﺬف و زاﺋﺪ ﺛﺒﺖ می‌شود.

ﻣﺎده 19: در ﺧﺼﻮص دروس ﺗﮑﺮاری ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ، ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ و ﻣﺤﺘﻮای ﯾﮑﺴﺎن اﺧﺬ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ، ﭘﺲ از تأیید ﺷﻮرای ﮔﺮوه و معاونت آﻣﻮزﺷﯽ، درس ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺬف و زاﺋﺪ ﺛﺒﺖ می‌شود.

ﺑﺨﺶ 3: ﺗﻄﺒﯿﻖ واﺣﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ، اﻧﺘﻘﺎل و اﻧﺘﻘﺎل توأم ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ

برای دانشجویان تغییر رشته‌ای و انتقالی و یا تغییر رشته توأم با انتقال باتوجه‌به سال ورود و حداکثر سنوات مجاز باقی‌مانده بر اساس دستورالعمل اجرائی دانشگاه مطابق ماده آیین‌نامه مرتبط، صرف‌نظر از محدودیت سقف پذیرش واحد (50%) قابل انجام است.

ﻣﺎده 20: دانشجویانی که از دانشگاه دیگری به این دانشگاه منتقل می‌شوند، درصورتی‌که رشته گرایش آنها تغییر نکند ﺗﻄﺒﯿﻖ واﺣﺪ به‌صورت ﺗﺮم ﺑﻪ ﺗﺮم و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮ اﻧﺠﺎم می‌شود و ﻫﯿﭻ ﺗﺮﻣﯽ از داﻧﺸﺠﻮ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ درﺳﯽ در آن ﺗﺮم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺣﺬف نمی‌شود. تمامی نمرات اخذ شده در دانشگاه مبدأ (ردی و قبولی) عیناً در کارنامة داﻧﺸﺠﻮ در دانشگاه سیستان و بلوچستان ثبت می‌شود.

ﻣﺎده 21: دروس داﻧﺸﺠﻮ ﮐﻪ در ﺳﺮﻓﺼﻞ رﺷﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ نمی‌باشد.

 

ﺑﺨﺶ 4: ﺗﻄﺒﯿﻖ واﺣﺪ دروس داﻧﺸﺠﻮی ﻣﺤﺮوم از ﺗﺤﺼﯿﻞ، اﻧﺼﺮاﻓﯽ و ﯾﺎ فارغ‌التحصیل دوره ﻗﺒﻞ

برای دانشجویان انصرافی و اخراجی که مجدداً در دانشگاه‌ها پذیرفته می‌شوند باتوجه‌به لزوم رعایت کیفیت آموزشی ضمن حفظ کمینه سال‌های مجاز در هر مقطع تحصیلی، پذیرش بیش از ۵۰ درصد از واحدهای درسی دوره قبلی، با اصل ورود به دوره و برنامه آموزشی جدید که با توانایی و علایق متقاضی تناسب داشته باشد، مغایر است و پذیرفتنی نمی‌باشد.

ﻣﺎده 22: دروس ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ، به‌صورت ﺗﺠﻤﻌﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺪاﮐﺜﺮ واﺣﺪ ﻣﺠﺎز در ﻫﺮ ﺗﺮم ﺛﺒﺖ می‌گردد.

تبصره 1: ﻓﻘﻂ دروس ﻗﺒﻮﻟﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه داﻧﺸﺠﻮ ﺗﻄﺒﯿﻖ می‌گردند و دروس زاﺋﺪ ﯾﺎ ﻣﺮدودی داﻧﺸﺠﻮ ﺗﻄﺒﯿﻖ نمی‌شود.

ﺎده 23: در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ، به‌ازای هر 12 ﺗﺎ 20 واﺣﺪ از دروس معادل‌سازی شده از واحدهای دوره‌های ﮔﺬراﻧﺪه ﻗﺒﻠﯽ ﯾﺎ اﻧﺼﺮاﻓﯽ داﻧﺸﺠﻮ، ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل از ﺳﻨﻮات ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﺠﻮ ﮐﺎﺳﺘﻪ می‌شود.

یادآوری: این ماده شامل دانشجویانی است که مجدداً در کنکور شرکت کرده و پذیرفته شده‌اند.

ﻣﺎده 24: ﺗﻄﺒﯿﻖ دروس دوره‌های ﻗﺒﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮی ﻣﺸﻤﻮل آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﻣﺤﺮوم از ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﯾﺎ ﻣﻨﺼﺮف از ﺗﺤﺼﯿﻞ، ﻣﻨﻮط ﺑﻪ تسویه‌حساب ﺳﻨﻮات راﯾﮕﺎن داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺒﻠﯽ می‌باشد.

ﺑﺨﺶ 5: ﺗﻄﺒﯿﻖ واﺣﺪ دروﺳﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن به‌صورت ﻣﻬﻤﺎن در ﺳﺎﯾﺮ دانشگاه‌های ﮔﺬراﻧﺪه  اﺳﺖ.

ﻣﺎده 25: دروﺳﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ به‌صورت ﻣﻬﻤﺎن اﺧﺬ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ (ﻗﺒﻮﻟﯽ، ﻣﺮدودی و ﯾﺎ ﻏﯿﺒﺖ) ﻋﯿﻨﺎً و به‌صورت ﺗﺮم ﺑﻪ ﺗﺮم در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺛﺒﺖ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ می‌گردد.

ﺑﺨﺶ 6: ﺗﻄﺒﯿﻖ واﺣﺪ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه سیستان و بلوچستان ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺮﻓﺼﻞ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺎده 26: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻃﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﺠﻮ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺮﻓﺼﻞ (ﺑﺎزﻧﮕﺮی وزارت و ﯾﺎ ﺳﺘﺎد سیاست‌گذاری برنامه‌های درﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه سیستان و بلوچستان) ﺑﺎ ﺣﺬف، اﻓﺰاﯾﺶ و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﺑﺮﺧﯽ از دروس، ﺑﺮای فارغ‌التحصیلی داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺸﮑﻠﯽ به وجود آﯾﺪ و اﻣﮑﺎن اﺧﺬ درس به‌صورت ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎد وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻤﺒﻮد واﺣﺪ ﻻزم ﺑﺮای فارغ‌التحصیلی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺧﺬ دروس اﺧﺘﯿﺎری و ﯾﺎ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺮﻓﺼﻞ داﻧﺸﺠﻮ و ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺒﺮان ﮔﺮدد.

ﺑﺨﺶ 7: ﺗﻄﺒﯿﻖ واﺣﺪ دروس داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دو رﺷﺘﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺎده 27: ﺗﻄﺒﯿﻖ واﺣﺪ دروس به ‌صورت ﺗﺮم ﺑﻪ ﺗﺮم و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس آیین‌نامه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و تأیید دﻓﺘﺮ برنامه‌ریزی و ﻧﻈﺎرت آﻣﻮزﺷﯽ اﻧﺠﺎم می‌شود.

ﺑﺨﺶ 8: ﺗﻄﺒﯿﻖ واﺣﺪ دروس داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯿﻬﻤﺎن داﺋﻢ

ﻣﺎده 28: دروس داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻬﻤﺎن داﺋﻢ در داﻧﺸﮕﺎه سیستان و بلوچستان ﻧﯿﺎز ﺑﻪ تطبیق ﻧﺪارد و ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮ در دو داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  اعلام فارغ‌التحصیلی داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه مبدأ اﻗﺪام می‌نماید.

ﻣﺎده 29: دروس داﻧﺸﺠﻮی داﻧﺸﮕﺎه سیستان و بلوچستان ﮐﻪ به‌صورت ﻣﻬﻤﺎن داﺋﻢ در داﻧﺸﮕﺎه دﯾﮕﺮ ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ، عیناً در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺛﺒﺖ و داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺧﺎص فارغ‌التحصیل می‌گردد.

ﻣﺎده 30: اﯾﻦ شیوه‌نامه در 30 ﻣﺎده و 7 ﺗﺒﺼﺮه در ﺗﺎرﯾﺦ 1401/09/08 ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه سیستان و بلوچستان رﺳﯿﺪ و از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻠﯿﻪ ورودی‌ها ﻻزم الاجرا اﺳﺖ.

شیوه نامه تطبیق  و معادل سازی دروس مقطع کارشناسی