درخواست فارغ التحصیلی


 

درخواست فارغ التحصیلی

ضمن عرض ﺗﺒﺮﯾﮏ به داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺗﻤﺎم دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در داﻧﺸﮕﺎه سیستان و بلوچستان، ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ کلیه دانش آموختگان دانشگاه سیستان و بلوچستان جهت انجام امور فارغ التحصیلی می بایست به سامانه گلستان (پیشخوان خدمت – درخواست فارغ التحصیلی) مراجعه و پس از ثبت درخواست، کلیه مراحل را به صورت غیر حضوری به انجام رسانند.

دانشجویان باید قبل از ارسال درخواست، از ﺛﺒﺖ و ﻗﻔﻞ ﻧﻤﺮه ﮐﻠﯿﻪ دروس خود اطمینان حاصل نمایند.

 

مدارک دانشجو بر حسب وضعیت ایشان بعد از انجام كامل فرآيند مربوطه در پیشخوان خدمت سامانه گلستان، به آدرس پستی درج شده دانشجو در سامانه گلستان ارسال می گردد.

دانش آموختگان محترم جهت ثبت درخواست فارغ التحصیلی به موارد ذیل توجه فرمائيد:

  1. ﻧﻤﺮه ﮐﻠﯿﻪ دروس ﺛﺒﺖ و ﻗﻔﻞ آﻣﻮزش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. (ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ داﻧﺸﺠﻮ) ﻧﻤﺮه داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺖ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﺸﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در اداﻣﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﺘﺮم درس ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻗﻔﻞ ﻧﻤﺮه ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ داﻧﺸﮑﺪه ﻧﻤﺮه را ﻗﻔﻞ می نماید. در اﻧﺘﻬﺎ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻟﯿﺴﺖ ﻧﻤﺮه ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﯾﯿﺪ، ﺟﻬﺖ ﻗﻔﻞ آﻣﻮزش، ﺑﻪ اداره فناوری اطلاعات آموزشی ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﻤﺮات ﺛﺒﺖ و ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺸﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺪ.
  2. ﻣﺪارك ﭘﺮوﻧﺪه داﻧﺸﺠﻮ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻧﻘﺺ، داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﺻﻞ ﻣﺪارك را ﺑﻪ اداره ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر داﻧﺸﺠﻮ، اﻣﮑﺎن ارﺳﺎل ﭘﺴﺘﯽ ﻣﺪارك ﺑﻪ آدرس زیر  ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه سیستان و بلوچستان - بایگانی امور آموزشی کد پستی: 9816745639

  1. داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش ﺑﺪﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. (ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ داﻧﺸﺠﻮ) ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن/ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
  2. ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ دروس داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. (ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش 272) در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﻐﺎﯾﺮت، ﻣﻮارد را ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﮔﺮوه ﺟﻬﺖ اﻧﻌﮑﺎس ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ.
  3. ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻨﺤﺼﺮا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺻﻮرت وﺟﻮد درﺧﻮاﺳﺖ، هر ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روي آن اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺣﺬف درﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺒﻠﯽ، اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.

همزمان با ثبت درخواست فارغ التحصیلی، دانشجو می بایست جهت آغاز فرآیند تسویه حساب با حفاظت فیزیکی دانشگاه به شماره تلفن 6311 و یا 2908 تماس حاصل نموده و کارت دانشجویی خود را ابطال نماید.

 

فرآیند ثبت درخواست فارغ التحصیلی در سامانه گلستان