حذف ترم و مرخصی تحصیلی با احتساب


حذف ترم با احتساب در سنوات تحصیلی

  1. در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص، داﻧﺸﺠﻮ می ­تواند در صورت موافقت گروه آموزشی ﺗﻤﺎم دروس خود در ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را حداکثر تا یک هفته ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت با احتساب در سنوات مجاز حذف نماید (حذف نیمسال)؛ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ و داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺮﺑﻮطه ﺑﺮﺳﺪ. در صورت مخالفت با حذف نيمسال، دانشجو موظف به پيگيري كليه امور آموزشي خود (اعم از انتخاب واحد يا شركت در امتحانات پايان نيمسال) در موعد مقرر است. در این صورت این نیمسال، ذیل ماده 19 قرار خواهد گرفت یعنی مجموع نیمسال ­ها جهت بهره ­مندی از ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و یا حذف نیمسال با احتساب در سنوات نباید بیش از دو نیمسال گردد.
  2. دانشجویان شهریه­ پرداز در صورت حذف نیمسال، قبل از ترمیم (حذف و اضافه) فقط شهریه ثابت و در صورت حذف نیمسال پس از ترمیم (حذف و اضافه) هم شهریه ثابت و هم متغیر را به دانشگاه بپردازند.
  3. چنانچه دانشجو در هيچ يك از امتحانات پايانی يك نيمسال تحصيلي شرکت نکرده باشد، مي تواند با ارائه مستندات درخواست حذف نیمسال نمايد. درخواست دانشجو پس از تأييد در شوراي آموزشي دانشكده، در شورای بررسي مسائل خاص آموزشي دانشگاه بررسي، و در صورت تأييد نهايي، آن نيمسال تحصيلي حذف با احتساب در سنوات تحصيلي گردیده و ذیل ماده 19 قرار خواهد گرفت.

 لازم به ذکر است در نیمسال مورد تقاضا جهت حذف نیمسال، نبايد نمره ­ای برای دانشجو ثبت گرديده باشد.

مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات تحصیلی

مطابق با ماده 19 "شیوه نامه آموزشی دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته داﻧﺸﮕﺎه سیستان و بلوچستان ورودی 1403-1402 و پس از آن (مصوب آبان 1402)" داﻧﺸﺠﻮ می ­تواند با رعایت ﺳﻨﻮات ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﯿﻞ، در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ حداکثر تا دو ﻧﯿﻤﺴﺎل با تقاضای کتبی و موافقت دانشگاه از ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ با احتساب در سنوات مجاز اﺳﺘﻔﺎده نماید.

  • چنانچه درخواست دانشجو برای مرخصی، قبل از پایان زمان ترمیم نیمسال تحصیلی ارائه شده باشد، در صورت موافقت با درخواست، مرخصی تحصیلی (با احتساب در سنوات/ بدون احتساب در سنوات) و در صورتی که پس از پایان زمان ترمیم درخواست ارائه شود در صورت موافقت، حذف ترم (با احتساب در سنوات/ بدون احتساب در سنوات) در کارنامه دانشجو ثبت خواهد شد. در هر صورت مجموع نیمسال­ ها جهت بهره ­مندی از ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و یا حذف نیمسال با احتساب در سنوات نباید بیش از دو نیمسال گردد.
  • چنانچه دانشجو متقاضی بیش از دو نیمسال ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و یا حذف نیمسال با احتساب باشد درخواست نامبرده به شورای بررسی موارد خاص دانشگاه ارجاع می گردد.
  • عواقب ناشي از اخذ مرخصي تحصيلي مانند عدم ارائه دروس در نیمسال بعد بر عهده دانشجو مي باشد.
  • در صورت حذف نیمسال قبل از ترمیم واحد (حذف و اضافه)، برای دانشجو مرخصی با احتساب در سنوات درج شده و دانشجویان شهریه­ پرداز موظف به پرداخت شهریه ثابت می باشند.
  • درخواست مرخصي تحصیلي در اولین نیمسال ورود به دانشگاه مجاز نمي ­باشد. در موارد خاص، تصمیم ­گیری در خصوص مرخصي تحصيلي دانشجو در اولين نيمسال تحصيلي، با شوراي آموزشي دانشگاه مي ­باشد.
  • دانشجو از نيمسال نهم به بعد مجاز به درخواست مرخصی تحصیلي و حذف نیمسال نخواهد بود.
  • تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد قبل از شروع نیمسال تحصیلی و حداکثر تا پایان حذف و اضافه آن نیمسال، در سامانه جامع آموزش دانشگاه ثبت گردد؛ در غیر این صورت دانشجو منصرف از تحصیل محسوب می‌شود.

 نکته: جهت مرخصی، وضعیت ترم جاری دانشجو باید به صورت "فعال" باشد. (دانشجو نباید در وضعیت، اخراج مشروطی و اخراج سنوات باشد)

فرآیند حذف ترم و مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات