حذف ترم و مرخصی تحصیلی با احتساب


حذف ترم با احتساب در سنوات تحصیلی:

مطابق با تبصره ۳ ماده 15 "مجموعه مقررات و آیین نامه های آموزشی مقطع کارشناسی ورودی های سال تحصیلی ۱۳۹۸ - ۱۳۹۷ و پس از آن" در شرایط خاص، حذف تمام دروس در یک نیمسال تحصیلی با درخواست دانشجو و تأیید شورای آموزشی دانشگاه (در صورت موافقت گروه آموزشی) قبل از شروع امتحانات (تا حداکثر یک هفته پیش از شروع امتحانات براساس تقویم آموزشی و مهلت اعلام نظر و راي دانشکده) و با احتساب در سنوات تحصیلی امکانپذیر است.

*نکته 1: دانشجویان شهریه پرداز در صورت حذف ترم، قبل از حذف و اضافه باید شهریة ثابـت و بعد از حذف و اضافه شهریة ثابت و متغیر را به دانشگاه بپردازند.

مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات تحصیلی:

مطابق با ماده 20 "مجموعه مقررات و آیین نامه های آموزشی مقطع کارشناسی ورودی های سال تحصیلی ۱۳۹۸ - ۱۳۹۷ و پس از آن"  دانشجو می تواند با رعایت سنوات مجاز تحصیل، در دورة کارشناسی پیوسته حداکثر دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند. (دقت داشته باشید که این مدت در سنوات تحصیل دانشجو محاسبه می‌گردد)

 

  • دانشجویان می بایست در محدوده زمانی اعلام شده  (بر اساس تقویم آموزشی، حداکثر تا قبل از زمان انتخاب واحد) اقدام به ثبت درخواست نمایند. در غیر این صورت ثبت درخواست امکان پذیر نخواهد بود.
  • دانشجویان فقط می توانند یک درخواست حذف ترم / مرخصی تحصیلی را به صورت فعال داشته باشند و تا مشخص شدن نتیجه نهایی آن اجازه ثبت درخواست دیگری جهت حذف ترم / مرخصی تحصیلی ندارند.
  • درخواست دانشجویان باید در چارچوب قوانین و مقررات آموزشی باشد در غیر این صورت ثبت درخواست امکان پذیر نخواهد بود.

** نکته 2: جهت مرخصی، وضعیت ترم جاری دانشجو باید به صورت "فعال" باشد. (دانشجو نباید در وضعیت، اخراج مشروطی و اخراج سنوات باشد)

 

فرآیند حذف ترم و مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات