اطلاعیه های سایر دانشگاه ها


اطلاعیه های سایر دانشگاه ها

# فایل تعداد دانلود
1 برگزاری ترم تابستان در دانشگاه صنعتی اصفهان 438
2 برگزاری ترم تابستان در دانشگاه شهید بهشتی 427
3 برگزاری ترم تابستان در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 160
4 برگزاری ترم تابستان 1402 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 199
5 برگزاری ترم تابستان 1402 در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 215
6 برگزاری ترم تابستان در دانشگاه شهرکرد 257
7 برگزاري ترم تابستان در دانشگاه بين المللي امام رضا(ع) 179
8 برگزاری ترم تابستان در دانشگاه بجنورد 178
9 برگزاری ترم تابستان در دانشگاه نوشیروانی بابل 138
10 برگزاری ترم تابستان در دانشگاه اراک 150
11 برگزاری ترم تابستان در دانشگاه صنعتی کرمانشاه 118
12 برگزاری ترم تابستان 1402 دانشگاه شهید باهنر کرمان 185
13 برگزاری نیمسال تابستان سال 1402 در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 267
14 برگزاری ترم تابستان در دانشگاه بيرجند 324
15 برگزاری ترم تابستان در دانشگاه محقق اردبيلي 203
16 برگزاری ترم تابستان در دانشگاه بوعلي سينا 184
17 برگزاری ترم تابستان در دانشگاه كاشان 288
18 برگزاری ترم تابستان در دانشگاه صنعتي سيرجان 311