حذف اضطراری


DDR Menu

حذف اضطراری

حذف اضطراری درس در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﻣﻮزﺷﯽ (مقطع کارشناسی)

 

پایان زمان درخواست حذف اضطراری در نیمسال اول سال  تحصیلی 1402-1403 (4021): 1402/10/20

 

پایان زمان درخواست حذف اضطراری درس نظری دوم (ویژه دانشجویان قبل از ورودی 1402) در نیمسال اول سال  تحصیلی 1402-1403 (4021): 1402/10/20

 

1.     دانشجویان ورودی قبل از سال 1402 ﻣﯽ ﺗﻮانند در ﺻﻮرت اﺿﻄﺮار بر اساس تقویم آموزشی ﺗـﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﻤﺴﺎل، ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ درس ﻧﻈﺮي ﯾﺎ ﻋﻤﻠﯽ را ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ و با رعایت حداقل واحد مجاز اخذ شده ﺣﺬف کنند. دانشجویان ورودی 1402 و پس از آن، صرفاً ﯾﮏ درس ﻧﻈﺮی را می‌تواند حذف نماید. 
2.    حذف اضطراری در مقطع کارشناسی شامل درس پروژه کارشناسی نمی‌باشد و ﭘﺲ از اﺧﺬ و ﺛﺒﺖ ﭘﺮوژه کارشناسی، اﻣﻜﺎن ﺣﺬف آن در چارچوب حذف درس وﺟﻮد ﻧﺪارد. منظور از پروژه کارشناسی، ﭘﺮوژه ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ رشته های ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ - ﻃﺮح ﻧﻬﺎﯾﯽ (رﺷﺘﻪ ﻣﻌﻤﺎري) و موارد مشابه دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ که در قالب یک درس 3 واحدی که طبق برنامه درسی مصوب ارائه می گردد و شامل ﭘﺮوژهﻫﺎي درﺳﯽ (پروژه ﻓﻮﻻد، ﭘﺮوژه ﺑﺘﻦ و غیره) نمیﺑﺎﺷﺪ.
3.    دانشجویان باید نسبت به ثبت درخواست ﺣـﺬف اﺿﻄﺮاري درس حداکثر تا یک هفته قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال، با رعایت پیش نیاز (تقدم و تأخر) هر درس؛ و مشروط بر اینکه تعداد واحدهای باقیمانده در مقطع کارشناسی از 12 واحد کمتر نباشد اقدام نمایند.
4   در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺧـﺎص، ﺣـﺬف اﺿﻄﺮاري درس ﻧﻈﺮي ﯾﺎ ﻋﻤﻠﯽ دوم ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ در شورای ﻣﻮارد ﺧﺎص داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ. لذا دانشجویان دارای شرایط خاص باید در هفته قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال از طریق"درخواست حذف اضطراری درس نظری دوم" در پیشخوان خدمت سامانه گلستان، درخواست خود را جهت طرح در شورای موارد خاص ثبت نمایند.
5.    حذف درس عملی دوم برای دانشجویان ورودی قبل از سال 1402 به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد. 
6.    حذف درس دوم اعم از عملی و نظری برای دانشجویان ورودی سال 1402 و پس از آن، به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.
7.    دانشجو بايد تا زمان ارائه درخواست حذف اضطراري در كلاس ها حضور داشته و غيبت بيش از حد نداشته باشد. اگر دانشجو در درسی بیش از 3/16 جلسات غیبت داشته باشد، آن درس تنها با تشخيص موجه بودن غيبت دانشجو از سوی شورای آموزشی دانشکده، حذف خواهد شد و در غير اين صورت نمره صفر برای آن درس ثبت خواهد شد.
8.    دانشجوی نیمسال آخر در صورتی که برای حذف درس اقدام نماید، مشمول رعایت پیش نیاز (تقدم و تأخر) هر درس طبق برنامه درسی مصوب خواهد بود.
9.    دانشجویانی که در نیمسال تحصیلی آخر 24 واحد درسی اخذ نموده اند مجاز به حذف درس نمي باشد. همچنین دانشجویانی که در نیمسال آخر با هر تعداد واحد (دانش آموختگی)، بدون رعایت تفدم و تاخر دروس (پیشنیاز و همنیاز) انتخاب واحد کرده اند مجاز به حذف اضطراری نمی باشندو در صورت حذف درس توسط دانشجو، با توجه به وضعيت دانشجو در نيمسال قبلي (عادي و يا مشروط)، گروه آموزشی موظف به حذف واحدهاي مازاد مي باشد.
10.    شهريه پرداخت شده توسط دانشجويان (شهریه پرداز)، با حذف اضطراري درس قابل برگشت نمي باشد. 
11.    حذف اضطراری درس نباید منجر به درخواست سنوات اضافی گردد.
12.    در صورت استفاده از شرایط حذف اضطراري درس، مشکلات ناشی از عدم رعایت مقررات آموزشی از جمله ایجاد اشکال در دانش آموختگی، ایجاد مشکل در استفاده از تسهیلات مربوط به دانشجویان برتر و استعدادهای درخشان یا مشکل در برنامه ریزی دروس نیمسال های بعد ناشی از ترتیب ارائه دروس، پیش نیازی و هم نیازی دروس، سقف واحد و .... بر عهده دانشجو خواهد بود.
13.    در صورتی که دانشگاه به هر دلیل با حذف واحدهای درسی دانشجو موافقت کند و این امر منجر به کاهش تعداد واﺣﺪهای دانشجو از حد نصاب شود آن نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی وی محسوب می شود. چنانچه در این نیمسال، دانشجو میانگین کمتر از 12 را کسب کند آن نیمسال جزو مشروطی محسوب نمی‌شود؛ اما میانگین نیمسال تحصیلی مذکور با میانگین نیمسال بعدی جمع و میانگین گیری شده و در صورتی که میانگین تجمعی دو نیمسال تحصیلی کمتر از 12 باشد، یک نیمسال تحصیلی مشروط برای دانشجو منظور خواهد شد. در این صورت دانشجو در نیمسال بعد از مشروطی تجمعی، حداکثر 14 واحد (برای ورودی های قبل از 1402) و یا 15 واحد درسی (برای ورودی های پس از 1402) می تواند انتخاب نماید.
14.    رعایت مقررات نظام وظیفه و هماهنگی با سازمان وظیفه عمومی در خصوص سنوات معافیت تحصیلی و شرایط اخذ مجوزهای ادامه تحصیل برای دانشجویان مشمول پسر جهت استفاده از شرایط فوق الزامی است و کلیه پیگیری های لازم در این زمینه به عهده دانشجوی مشمول است.
15.    طبق مصوبه هیات امنای دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشجو برای انتخاب مجدد درس موظف به پرداخت هزینه درس در سنوات مجاز نمی‌باشد.
16.    در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص، داﻧﺸﺠﻮ می تواند در صورت موافقت گروه آموزشی ﺗﻤﺎم دروس خود در ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را حداکثر تا یک هفته ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت با احتساب در سنوات مجاز حذف نماید (حذف نیمسال)؛ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ و داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺮﺑﻮطه ﺑﺮﺳﺪ. در صورت مخالفت با حذف نيمسال، دانشجو موظف به پيگيري كليه امور آموزشي خود (اعم از انتخاب واحد يا شركت در امتحانات پايان نيمسال) در موعد مقرر است. در این صورت مجموع نیمسال ها جهت بهره مندی از ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و یا حذف نیمسال با احتساب در سنوات نباید بیش از دو نیمسال گردد.
17.    دانشجویان شهریه پرداز در صورت حذف نیمسال، قبل از ترمیم (حذف و اضافه) فقط شهریه ثابت و در صورت حذف نیمسال پس از ترمیم (حذف و اضافه) هم شهریه ثابت و هم متغیر را باید به دانشگاه بپردازند.
18.    چنانچه دانشجو در هيچ يك از امتحانات پايانی يك نيمسال تحصيلي شرکت نکرده باشد، مي تواند با ارائه مستندات درخواست حذف نیمسال نمايد. درخواست درخواست دانشجو پس از تأييد در شوراي آموزشي دانشكده، در شورای بررسي مسائل خاص آموزشي دانشگاه بررسي، و در صورت تأييد نهايي، آن نيمسال تحصيلي حذف با احتساب در سنوات تحصيلي می گردد.
19.     لازم به ذکر است در نیمسال مورد تقاضا جهت حذف نیمسال، نبايد نمره ای برای دانشجو ثبت گرديده باشد.
20.    حذف اضطراری تنها از طریق سامانه جامع آموزشي گلستان انجام مي پذيرد. لذا از مراجعه حضوري به آموزش دانشکده جهت دريافت فرم حذف و يا مراجعه و ارائه فرم حذف به آموزش دانشگاه جداً خودداري نماييد.
21.    حذف اضطراری زماني نهایی مي گردد که در اطلاعات جامع دانشجو در مقابل درس مورد نظر عبارت «حذف اضطراری» درج شده باشد، بنابراین با ایجاد و ارسال درخواست به تنهایی این کار به انجام نمي رسد، لذا مسئولیت پیگیری تأیید درخواست حذف درس به عهده دانشجو است. 

فرآیند حذف اضطراری دروس