حذف اضطراری


DDR Menu

حذف اضطراری

راهنمای جامع حذف اضطراری دروس دانشگاهی

بر اساس نامه شماره 293512/21/2 مورخ 1401/10/01، و مصوبه شورای آموزشی دانشگاه، و ثصویب شورای موارد خاص دانشگاه ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺿﻮاﺑـﻂ ﺣـﺬف اﺿﻄﺮاري درس ﺑﺮاي ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸـﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﻮﺳـﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ:

داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت اﺿﻄﺮار ﺗـﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﻤﺴﺎل، ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ درس ﻧﻈﺮي ﯾﺎ ﻋﻤﻠﯽ را ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ و با رعایت حداقل واحد مجاز اخذ شده ﺣﺬف ﮐﻨﺪ.

 1. دانشجویان باید نسبت به ثبت درخواست ﺣـﺬف اﺿﻄﺮاري حداکثر تا یک هفته قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال، با رعایت پیش نیاز (تقدم و تأخر) هر درس؛ و مشروط بر اینکه تعداد واحدهای باقیمانده در مقطع کارشناسی از 12 واحد کمتر نباشد اقدام نماید.
 2. ﺣـﺬف اﺿﻄﺮاري درس ﻧﻈﺮي دوم ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ در ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﻣﻮارد ﺧﺎص داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ. طبق بند 6 مصوبه شورای موارد خاص دانشگاه مورخ 1401/10/06 به شماره 4012/505/27577، از آنجایی که حذف درس عملی برای دانشگاه هزینه بر می باشد حذف درس عملی دوم به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.
 3. از آنجایی که طبق بند 2، حذف اضطراری درس ﻧﻈﺮي دوم نیازمند مجوز کمیسیون موارد خاص دانشگاه می باشد لذا دانشجویان دارای شرایط خاص باید حداکثر یک هفته قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال از طریق"درخواست های مرتبط با کمیسیون موارد خاص" پیشخوان خدمت سامانه گلستان درخواست حذف اضطراری درس ﻧﻈﺮي دوم را جهت طرح در شورای موارد خاص ثبت نمایند.
 4. دانشجو بايد تا زمان ارائه درخواست حذف اضطراري در كلاس ها حضور داشته و غيبت بيش ازحد نداشته باشد. اگر دانشجو در درسی بیش از 3/16 جلسات غیبت داشته باشد، آن درس تنها با تشخيص موجه بودن غيبت دانشجو از سوی شورای آموزشي دانشکده، حذف خواهد شد و در غير اين صورت نمرة صفر برای آن درس ثبت خواهد شد.
 5. دانشجوی ترم آخر در صورت حذف درس اقدام نماید، مشمول رعایت پیش نیاز (تقدم و تأخر) هر درس طبق برنامه درسی مصوب خواهد بود.
 6. چنانچه دانشجو در نیمسال آخر برای دانش آموختگی حداکثر 24 واحد درسی باقی داشته باشد و به اختیار نسبت به حذف درس اقدام نماید، با توجه به وضعيت دانشجو در نيمسال قبلي (عادي و يا مشروط)، دانشجو نمي تواند بالاتر از سقف مقرر واحد درسی داشته باشد و موظف به حذف واحدهاي مازاد مي باشد.
 7. شهريه درس دانشجويان شبانه، با حذف اضطراري درس قابل برگشت نمي باشد.
 8. طبق ماده ۵ آیین نامه دوره های تحصیلی کارشناسی مورخ ۱۳۹۷، دانشجويان مشمول آموزش رايگان كارشناسي، در صورت حذف غیر موجه درس و یا به دست نیاوردن نمره قبولی در هر درس، براي انتخاب مجدد همان درس يا درس جایگزین آن، موظف به پرداخت هزینه درس مطابق تعرفه مصوب هیئت امنای دانشگاه سيستان و بلوچستان مي باشد.
 9. در صورت استفاده از شرایط حذف اضطراري درس، مشکلات ناشی از عدم رعایت مقررات آموزشی از جمله ایجاد اشکال در فارغ التحصیلی، ایجاد مشکل در استفاده از تسهیلات مربوط به دانشجویان برتر و استعدادهای درخشان یا مشکل در برنامه ریزی دروس نیمسال های بعد ناشی از ترتیب ارائه دروس، پیش نیازی و هم نیازی دروس، سقف واحد و .... بر عهده دانشجو خواهد بود.
 10. رعایت مقررات نظام وظیفه و هماهنگی با سازمان وظیفه عمومی در خصوص سنوات معافیت تحصیلی و شرایط اخذ مجوزهای ادامه تحصیل برای دانشجویان مشمول پسر جهت استفاده از شرایط فوق الزامی است و کلیه پیگیری های لازم در این زمینه به عهده دانشجوی مشمول است.
 11. حذف اضطراری تنها از طریق سامانه جامع آموزشي گلستان انجام مي پذيرد. لذا از مراجعه حضوري به آموزش دانشکده جهت دريافت فرم حذف و يا مراجعه و ارائه فرم حذف به آموزش دانشگاه جداً خودداري نماييد.
 12. حذف اضطراري زماني نهایي مي گردد که در اطلاعات جامع دانشجو در مقابل درس مورد نظر عبارت «حذف اضطراري» درج شده باشد، بنابراین با ایجاد و ارسال درخواست به تنهایي این کار به انجام نمي رسد.

مسئولیت پیگیري تأیید درخواست حذف درس به عهده دانشجو است.

فرآیند حذف اضطراری دروس