تغییر رشته ی درون دانشگاهی


تغییر رشته

شرایط تغییر رشته یا گرایش:

1- دانشجوی دوره‏ کارشناسی پیوسته با داشتن شرایط زیر می‌‏تواند از یک رشته یا گرایش به رشته یا گرایش دیگر تحصیلی تغییر رشته یا گرایش دهد:

الف) وجود رشته یا گرایش مورد تقاضای دانشجو در دانشگاه

ب) موافقت گروه آموزشی مبدأ و مقصد و با تأیید شورای آموزشی دانشگاه

ج) کمتر نبودن نمره‏‌های اکتسابی دانشجو در آزمون سراسری گروه آزمایشی ذی‏ربط از نمره آخرین فرد پذیرفته شده در آن رشته یا گرایش در دانشگاه و در سال پذیرش با تأیید سازمان سنجش آموزش کشور

د) امکان ادامه تحصیل دانشجو در رشته یا گرایش جدید در سنوات مجاز باقیمانده

  • توصیه مهم: مدیر محترم گروه مقصد ضمن توجه به سنوات مجاز باقیمانده دانشجو، به نحو مقتضی توانمندی دانشجو برای تحصیل در رشته مورد تقاضا را ارزیابی کنند.
  • یادآوری مهم: از جمله شرایط موافقت شورای بررسی موارد خاص دانشگاه با تغییر رشته دانشجویان از یک رشته به رشته‌‏ای دیگر در همان گروه آزمایشی و مقطع تحصیلی، از دست دادن توانایی ادامه تحصیل در رشته فعلی و داشتن حداقل نمره آزمون سراسری رشته مورد تقاضا در کل کشور در سهمیه مربوط می‌‏باشد.

تبصره 1: دانشجو صرفاً در هر دوره تحصیلی برای یک بار می‏تواند با رعایت شرایط این ماده، تغییر رشته یا گرایش دهد.

تبصره 2: انتقال توأم با تغيير رشته يا گرايش در صورت احراز شرايط ذکر شده فوق و موافقت دانشگاه‌‏های مبداء و مقصد، فقط براي يكبار امکان‏پذیر است.

تبصره 3: تغییر رشته از دوره های پایین تر به بالاتر، از غیردولتی به دولتی، از شبانه به روزانه، از صرفا با سوابق تحصیلی به با آزمون، از غیرحضوری به نیمه حضوری و حضوری ممنوع است ولی بر عکس آن مجاز است.

فرآیند انجام تغییر رشته یا گرایش:

1- دانشجوی متقاضی تغییر رشته و یا تغییر گرایش باید درخواست خود را بر اساس فرآیند مربوطه در سامانه گلستان در نیمسال اول تحصیلی از اول آذر ماه تا آخر آذرماه و در نیمسال دوم از اول اردیبهشت ماه تا آخر اردیبهشت ماه ارائه نماید.

2- آموزش دانشکده مبدأ باید درخواست تغییر رشته و یا گرایش دانشجو را پس از بررسی کارنامه محرمانه، در صورت دارا بودن شرایط و با کسب نظر موافق مدیر گروه مربوط به دانشکده مقصد ارجاع دهد. معاون آموزشی دانشکده مقصد باید پس از کسب نظر موافق مدیر گروه مربوطه، موضوع را در دانشکده بررسی و تصمیم‌‏گیری نماید.

3- احکام پیشین شورای بررسی موارد خاص و یا شورای آموزشی دانشگاه در خصوص دانشجوی متقاضی تغییر رشته، به قوت خود در سابقه تحصیلی وی باقی می‏‌ماند.

4- پس از صدور حکم موافقت با تغيير رشته یا گرایش، دانشجو باید تا قبل از حذف و اضافه نیمسال بعدی، نسبت به تطبیق واحدهای گذرانده خود بر اساس شیوه نامه تطبیق ومعادل‏سازی واحدهای درسی اقدام نماید. تبعات ناشی از عدم انجام به موقع تطبیق واحد، با شخص دانشجو خواهد بود.

 

فرآیند تغییر رشته