تغییر رشته ی درون دانشگاهی


تغییر رشته

شرایط تغییر رشته یا گرایش:

1- دانشجوی دوره‏ کارشناسی پیوسته با داشتن شرایط زیر می‌‏تواند از یک رشته یا گرایش به رشته یا گرایش دیگر تحصیلی تغییر رشته یا گرایش دهد:

الف) وجود رشته یا گرایش مورد تقاضای دانشجو در دانشگاه

ب) موافقت گروه آموزشی مبدأ و مقصد و با تأیید شورای آموزشی دانشگاه

ج) کمتر نبودن نمره‏‌های اکتسابی دانشجو در آزمون سراسری گروه آزمایشی ذی‏ربط از نمره آخرین فرد پذیرفته شده در آن رشته یا گرایش در دانشگاه و در سال پذیرش با تأیید سازمان سنجش آموزش کشور

د) امکان ادامه تحصیل دانشجو در رشته یا گرایش جدید در سنوات مجاز باقیمانده

  • توصیه مهم: مدیر محترم گروه مقصد ضمن توجه به سنوات مجاز باقیمانده دانشجو، به نحو مقتضی توانمندی دانشجو برای تحصیل در رشته مورد تقاضا را ارزیابی کنند.
  • یادآوری مهم: از جمله شرایط موافقت شورای بررسی موارد خاص دانشگاه با تغییر رشته دانشجویان از یک رشته به رشته‌‏ای دیگر در همان گروه آزمایشی و مقطع تحصیلی، از دست دادن توانایی ادامه تحصیل در رشته فعلی و داشتن حداقل نمره آزمون سراسری رشته مورد تقاضا در کل کشور در سهمیه مربوط می‌‏باشد.

تبصره 1: دانشجو صرفاً در هر دوره تحصیلی برای یک بار می‏تواند با رعایت شرایط این ماده، تغییر رشته یا گرایش دهد.

تبصره 2: انتقال توأم با تغيير رشته يا گرايش در صورت احراز شرايط ذکر شده فوق و موافقت دانشگاه‌‏های مبداء و مقصد، فقط براي يكبار امکان‏پذیر است.

تبصره 3: تغییر رشته از دوره های پایین تر به بالاتر، از غیردولتی به دولتی، از شبانه به روزانه، از صرفا با سوابق تحصیلی به با آزمون، از غیرحضوری به نیمه حضوری و حضوری ممنوع است ولی بر عکس آن مجاز است.

فرآیند انجام تغییر رشته یا گرایش:

1- دانشجوی متقاضی تغییر رشته و یا تغییر گرایش باید درخواست خود را بر اساس فرآیند مربوطه در سامانه گلستان در نیمسال اول تحصیلی از اول آذر ماه تا آخر آذرماه و در نیمسال دوم از اول اردیبهشت ماه تا آخر اردیبهشت ماه ارائه نماید.

2- آموزش دانشکده مبدأ باید درخواست تغییر رشته و یا گرایش دانشجو را پس از بررسی کارنامه محرمانه، در صورت دارا بودن شرایط و با کسب نظر موافق مدیر گروه مربوط به دانشکده مقصد ارجاع دهد. معاون آموزشی دانشکده مقصد باید پس از کسب نظر موافق مدیر گروه مربوطه، موضوع را در دانشکده بررسی و تصمیم‌‏گیری نماید.

3- احکام پیشین شورای بررسی موارد خاص و یا شورای آموزشی دانشگاه در خصوص دانشجوی متقاضی تغییر رشته، به قوت خود در سابقه تحصیلی وی باقی می‏‌ماند.

4- پس از صدور حکم موافقت با تغيير رشته یا گرایش، دانشجو باید تا قبل از حذف و اضافه نیمسال بعدی، نسبت به تطبیق واحدهای گذرانده خود بر اساس شیوه نامه تطبیق ومعادل‏سازی واحدهای درسی اقدام نماید. تبعات ناشی از عدم انجام به موقع تطبیق واحد، با شخص دانشجو خواهد بود.

 

فرم درخواست بررسی کد رشته جهت تغییر رشته

فرآیند تغییر رشته

انتقال توأم با تغییر رشته