فرم های مورد نیاز


فرم های مورد نیاز

# فایل تعداد دانلود
1 کاربرگ اظهار آگاهی دانشجو از مقررات و آیین نامه آموزشی 93
2 فرم شماره 1- تعهد از فارغ التحصیلان و دانشجویان فعلی و انصرافی 39
3 فرم شماره 2 -تعهد از پذیرفته شدگان منطقه 1، رزمندگان و ایثارگران، برای همه رشته ها در آزمون سراسری 80
4 فرم شماره 3- تعهد از پذیرفته شدگان رشته های مختلف تحصیلی سهمیه های مناطق 2 و 3 در آزمون سراسری 215
5 فرم شماره 5- تعهد برای پذیرفته شدگان دارای تناقص معدل کتبی، (رشته های تحصیلی پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی - بدون آزمون) 22
6 فرم شماره 6- ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻋﮑﺲ داوﻃﻠﺐ ﺑﺎ ﭼﻬﺮه ﻋﮑﺲ اﻟﺼﺎق ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻓﺮم اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺒﻮﻟﯽ در آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮي 16
7 فرم شماره 7- ﻓﺮم اﺧﺬ ﺗﻌﻬﺪ از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪﮔﺎن ﺳﻬﻤﯿﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻣﺤﺮوم در آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮي در اﺟﺮاي ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ 19
8 فرم شماره 8- فرم اﺧﺬ ﺗﻌﻬﺪ از دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪرك ﮐﺎرداﻧﯽ »داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺮد« ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در رﺷﺘﻪﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط در ﮔﺮوه ذﯾﺮﺑﻂ در آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮي 4
9 فرم شماره 9- مجوز تحصیل شاغلین آموزش و پرورش 7
10 فرم شماره 10- ﻓﺮم ﻣﻌﺮﻓﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺮاي ﺛﺒﺖﻧﺎم و اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه 6
11 فرم شماره 16- ﻓﺮم ﻣﺸﺨﺼﺎت داوﻃﻠﺒﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ و ﻋﺮاﻗﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮي ﺳﺎل 1402 2
12 فرم شماره 17- ﻓﺮم ﻣﺨﺼﻮص اﺧﺬ ﺗﻌﻬﺪ از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪﮔﺎن رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ )ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از رﺷﺘﻪﻫﺎي ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ( ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ درﮔﯿﺮ ﺑﻼﯾﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﯿﻞ و زﻟﺰﻟﻪ 8
13 فرم شماره 18- ﮔﻮاﻫﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺮاي داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن وﻗﻮع ﺑﻼﯾﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ )زﻟﺰﻟﻪ و ﺳﯿﻞ(آﺳﯿﺐ ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ دﯾﺪهاﻧﺪ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ درﮔﯿﺮ ﺑﻼﯾﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ 1
14 فرم مشخصات فردی خاص دانشجویان شاهد و ایثارگز 21