معرفی


معرفی

کارگروه رتبه‌بندی آموزشی، به پیشنهاد معاونت محترم آموزشی و بنا به مصوبه شورای آموزشی دانشگاه در خردادماه 1400 تشکیل شده است. هدف از تشکیل این کارگروه در وهله نخست، بررسی معیارهای رتبه‌بندی ملی دانشگاه‌ها در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، نحوه محاسبه امتیاز این معیارها و برنامه‌ریزی در راستای ارتقاء رتبه آموزشی دانشگاه در این رتبه‌بندی می‌باشد. به پیشنهاد معاونت محترم آموزشی، برخی از معاونین آموزشی دانشکده‌ها به عنوان اعضای کارگروه و خانم دکتر مریم عرب‌عامری به عنوان دبیر کارگروه معرفی گردیدند. در ادامه راه تصمیم بر آن شد که به جهت افزایش کارایی و به منظور کاهش حجم مسئولیت‌های معاونین محترم آموزشی، از دانشکده‌های مختلف عضو‌گیری انجام شود. بدین ترتیب هر دانشکده، یک نفر عضو هیات علمی را جهت عضویت و فعالیت در این کارگروه معرفی نمودند.