اعضای کارگروه


اعضای کارگروه

مرضیه اسفندیاری
مرضیه اسفندیاری
m.esfandiari@eco.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشیار
1393 1401
روح اله باقری مجد
روح اله باقری مجد
r_bagherimajd@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
استادیار
1396 1402
عبدالرضا صمیمی
عبدالرضا صمیمی
a.samimi@eng.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
استاد
1382 1402
محسن كیهان پور
محسن كیهان پور
m.keyhanpoor@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
مربی
1394 1399
ابراهیم مرادی
ابراهیم مرادی
eb_moradi@eco.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشیار
1391 1402
مهری مهرجو
مهری مهرجو
mehrjoo@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
دانشیار
1377 1400