تعالی و استانداردسازی آموزش الکترونیکی دانشگاه


تعالی و استانداردسازی آموزش الکترونیکی دانشگاه


دانشگاه سیستان و بلوچستان از سال 1387 دارای زیرساخت های مناسب آموزش الکترونیکی و رشته های کارشناسی ارشد مجازی بوده است. همچنین اساتيد و دانشجويان در دوره همه گیری بیماری کرونا، تجارب ارزنده اي در آموزش های الکترونيکي کسب کرده اند. در نظام نامه جديد آموزش الکترونيکي مورخ 1400/12/25 نیز مجوز ارائه دروس در دوره پسا کرونا براي دوره هاي روزانه داده شده است. لذا باید از اين فرصت ها استفاده کرده و برای ارتقاء دانشگاه در این حوزه، برنامه ريزي و استاندارد سازي مناسب انجام شود.

 در همین راستا کارگروه تعالی و استانداردسازی آموزش الکترونیکی دانشگاه با اهداف زیر توسط شورای سیاستگذاری و برنامه آموزشی دانشگاه تشکیل گردید:

  • تعيين استانداردهاي لازم براي توليد محتواي الکترونيکي (معرفي ابزارهاي لازم و روش کار با آن)
  • تعيين استاندارهاي لازم براي تشکيل جلسات برخط و موارد لزوم تشکيل اين جلسات و يا در آموزش ترکيبي
  • تعيين استانداردهاي لازم براي تعريف فعاليتهاي مختلف و ارزشيابي و ارزيابي مستمر و مقطعي
  • مشاوره به معاونت آموزشي دانشگاه در خصوص برنامه ريزي و نحوه برگزاري کلاسها در دوره گذار به سمت آموزش حضوري و ترکیبی
  • برگزاري کارگاه هاي موردنیاز جهت توانمندسازي اساتيد
  • شناسايي ابزارهاي آزمايشگاه مجازي براي هر رشته گرايش و آموزش نحوه استفاده از آن با کمک اعضاي هيات علمي دانشگاه

در اولین اقدام این کارگروه شیوه نامه آموزش الکترونیکی ترکیبی دانشگاه سیستان و بلوچستان را برای نیمسال دوم تحصیلی 1400 تدوین نمود.