اهداف و برنامه ها


اهداف و برنامه ها

دانشگاه سيستان و بلوچستان به عنوان:

 • دانشگاه مادر و منشاء آموزشي عالي در استان
 • جامع
 • توسعه يافته

با توجه به رسالت خطيري که دارد گام هاي ارزشمندي را در جهت توسعه آموزش عالي در منطقه با در نظر گرفتن نيازها و کمبودهاي استان برداشته است و با تعريف سه هدف ويژه:

 • توليد علم
 • دانش فني
 • کارآفريني

براي نائل شدن به اهداف فوق برنامه هايي به شرح زير نيز انتخاب نموده است:

 • افزايش کمي و کيفي دوره هاي کارشناسي ارشد و دکتري و فراهم نمودن زمينه هاي تحقيق و پژوهش
 • توسعه متوازن و هدفمند تحصيلات تکميلي با هدف رسيدن به نسبت ۳۰% دانشجويان در مقاطع تحصيلات تکميلي در پايان برنامه چهارم توسعه و رسيدن به نسبت ۴۵% در پايان برنامه پنجم توسعه
 • بهبود هرم نسبت دانشجو به عضو هيات علمي با هدف ۱ نفر عضو هيات علمي به ازاء هر ۱۸ نفر دانشجو و برنامه ريزي به منظور جذب دانشجويان و دانش آموختگان نخبه
 • توسعه رشته هاي بين رشته اي
 • توسعه آموزش مجازي و پذيرش دانشجو در رشته هاي مختلف بصورت مجازي
 • توسعه همکاريهاي علمي و بين المللي و تاسيس واحد بين المللي در منطقه آزاد چابهار
 • برگزاري کارگاه و کلاس هاي آموزشي به منظور تقويت و ارتقاء توان علمي اعضاء هيات علمي
 • بازنگري و بررسي سرفصل دروس رشته هاي مختلف و برنامه هاي درسي
 • توسعه استفاده از فناوري اطلاعات در فعاليت هاي آموزشي دانشگاه و تحول کيفي در نظام آموزشي با بهره گيري از شيوه هاي نوين
 • توجه جدي به امر يادگيري در فرآيند آموزشي
 • برنامه ريزي به منظور ارتقاي شاخص هاي آموزشي
 • نظارت عالي بر روند فعاليت هاي آموزشي به ويژه محتواي آموزشي