اداره فنی و نظارت بر طرح های عمرانی


دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

 

رئیس اداره فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی

مهندس محمد حسن رضاپور

 

 

  تلفن:۰۵۴.۳۱۱۳۶۲۶۳
فکس:۰۵۴.۳۳۴۴۰۲۰۰
پست الکترونیک:m.h.rezapour64@gmail.com

 

شرح وظایف رئیس اداره فنی و نظارت طرحهای عمرانی دانشگاه

۱. نظارت کامل بر طرح و محاسبات فنی ساختمانهای در دست احداث و امور پیمانکاران

۲. بررسی صورت وضعیت و امور مالی طرحهای عمرانی و کنترل پروژه ها

۳. برنامه ریزی جهت تامین مصالح و لوازم و تجهیزات مورد نیاز طرحهای عمرانی و نظارت بر مصرف صحیح آنها

۴. نگهداری و ضبط نقشه ها و صورت وضعیت ها و مدارک فنی دانشگاه

۵. نظارت بر امور پرسنلی اداره فنی و انجام امور مربوطه

۶. اجرا و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه

۷. انجام تحویل و تحول پروژه ها و تحویل نقشه ها از مشاور و پیگیری امور قراردادهای مربوط به پیمانکاران و مشاوران و نظارت بر آنها

۸. تهیه گزارشهای مورد نیاز ریاست محترم دانشگاه و حوزه طرح و توسعه

۹. برنامه ریزی و پیشنهاد انجام امور در جهت اصلاح الگوی مصرف

۱۰. انجام سایر امور محوله در حوزه طرح و توسعه