معاونین اسبق طرح و توسعه


معاونین اسبق طرح و توسعه

نام و نام خانوادگی تاریخ مدیریت
دکتر مهدی اژدری مقدم ۸۳/۷/۳۰ لغایت ۲۴/۸/۸۴
دکتر آدم ترکمن زهی ۸۶/۲/۸ لغایت ۹۱/۱۲/۱
دکتر جعفر ولی زاده ۹۲-۹۳
دکتر مهدی اژدری مقدم 93-94
دکتر قدرت الله رودینی 94-98