مدیر امور طرح های عمرانی


مدیر امور طرح های عمرانی

مدیر طرح های عمرانی

مهندس شهرام آذرکیش

تلفن:۶۴۱۸-۳۱۱۳-۰۵۴
فکس: ۳۳۴۴۷۰۹۲
پست الکترونیک:shahramazarkish@gmail.com

 


 

وظایف مدیر امور طرح های عمرانی دانشگاه

– برنامه‌ريزي جهت تأمين فضاهاي كالبدي مورد نیاز در راستای اهداف دانشگاه
– نظارت در مرحله  مقدماتی برگزاري مناقصه و انعقاد قرارداد با  مشاوران  و پيمانکاران مجری طرح هاي عمراني
‌‌- نظارت و راهبری  برفرآیند گردآوری، تکمیل و به روز رسانی  اطلاعات  طرح هاي عمراني
‌- نظارت بر حسن اجرای قراردادها و عملیات اجرایی ، تعمیراتی ، تاسیساتی، عمرانی و فنی مطابق نیازها و درخواست واحدها پس از تصویب در شورای عمرانی
– نظارت برانجام محاسبات فنی پروژه های در دست اجراء به منظور استفاده بهینه از فضاهای طراحی شده و استحکام و ایمنی ابنیه
– انجام سایر امور محوله مربوط