برنامه‌ها


برنامه‌ها

  • برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌ها جهت آشنایی با روش‌شناسی رتبه‌بندی ISC
  • ارتباط با دانشگاه‌های مختلف و جمع‌آوری اطلاعات از برنامه‌های آن‌ها در خصوص رتبه‌بندی
  • بررسی وضعیت موجود دانشگاه بر اساس معیارهای رتبه‌بندی ISC
  • برنامه‌ریزی جهت تحقق معیارهای رتبه‌بندی ISC و ارائه راهکارهای ممکن، جهت پیشرفت به سمت وضعیت مطلوب
  • تهیه شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم در زمینه‌های مرتبط
  • جمع‌آوری اطلاعات و آمار فعالیت‌های انجام شده یا در حال انجامِ مرتبط با معیارهای رتبه‌بندی ISC، در دانشکده‌ها
  • بررسی میزان پیشرفت برنامه‌ها در دانشکده‌ها بر اساس گزارش‌های دریافت شده از نمایندگان دانشکده‌ها در کارگروه
  • خود ارزیابی دانشکده‌ها مطابق با معیارهای رتبه‌بندی ISC پایان هر نیمسال تحصیلی
  • شناسایی نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی از طریق شرکت در کارگاه‌های مرتبط و تلاش برای ورود یا ارتقاء رتبه دانشگاه در این رتبه‌بندی‌ها با مطالعه روش‌شناسی آن‌ها