فعالیت های کارآفرینانه و کسب و کار


فعالیت های کارآفرینانه و کسب و کار

تسهیل در امر کارآفرینی، ایجاد کسب و کار و اشتغال دانش‌آموختگان مستعد دانشگاه سیستان و بلوچستان، از اهم اهداف انجمن دانش‌آموحتگان این دانشگاه است. کارآفرینان و بنیان‌گذاران کسب و کار دانش‌آموخته دانشگاه سیستان و بلوچستان به نوبه خود، دارای بالقوگی‌ها و موقعیت‌هایی هستند که می‌توانند فرصت‌های چشمگیر شغلی، جهت استخدام دانش‌آموختگان جدید دانشگاه را فراهم آورند. بر همین اساس، انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه سیستان بر آن است تا تعامل و ارتباطی دو سویه و هم‌افزا میان کارآفرینان و صاحبان کسب و کار از یک سو و نیروهای کار مستعد و شایسته دانش‌آموخته و جویای اشتغال از سوی دیگر، فراهم آورد.
در همین راستا، اطلاعات کارآفرینان و بنیان‌گذاران کسب و کار دانش‌آموخته این دانشگاه، کسب و کارهای ایجاد شده توسط ایشان و  موقعیت‌های شغلی مرتبط پیشنهاد شده به این انجمن؛ نخست، توسط مسئولان دفتر انجمن، ارزیابی شده و سپس، آگهی‌ها و موقعیت‌های منتخب، به‌گونه پیوسته، اطلاع‌رسانی و بروزرسانی می‌شود.

شایان ذکر است که آگهی‌ها، اطلاعات کسب و کار کارآفرینان و بنیان‌گذاران کسب و کار و همین‌طور، فرصت‌های اشتغال معرفی شده در این بخش، صرفاً جنبة اطلاع‌رسانی دارند و دانشگاه سیستان و بلوچستان هیچ‌گونه تعهد و مسؤولیتی در این زمینه ندارد.