دانش آموختگان


دانش آموختگان


محمود ارجمند شریف


نام:

محمود

نام خانوادگی:

ارجمند شریف

دانشکده:

دانشکده علوم پایه

گروه:

زمين شناسي

رشته:

آب هاي زيرزميني

مقطع تحصیلی:

کارشناسی ارشد

سال پایان تحصیلات:

1385

شماره تماس:

09153179764

mst.mahmood@gmail.com

آدرس:

مشهد- نبش خیام جنوبی 35- شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

زمینه فعالیت:علیه حسین زاده


نام:

علیه

نام خانوادگی:

حسین زاده

دانشکده:

دانشکده مدیریت و اقتصاد

گروه:

مديريت دولتي

رشته:

مديريت كارآفريني

مقطع تحصیلی:

کارشناسی ارشد

سال پایان تحصیلات:

1392

شماره تماس:

09151197181

Elie_ho@yahoo.com

آدرس:

زمینه فعالیت:فاطمه گرگیج


نام:

فاطمه

نام خانوادگی:

گرگیج

دانشکده:

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

گروه:

مهندسي شيمي

رشته:

مهندسي شيمي - صنايع شيميايي معدني

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1378

شماره تماس:

09151431381

f.gorgij1541@gmail .com

آدرس:

دانشگاه سیستان و بلوچستان- دانشکده مهندسی شهید نیک

زمینه فعالیت:

کارشناس پژوهشیمعین یزدانی شال


نام:

معین

نام خانوادگی:

یزدانی شال

دانشکده:

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

گروه:

مهندسي مكانيك

رشته:

مهندسي مكاترونيك

مقطع تحصیلی:

کارشناسی ارشد

سال پایان تحصیلات:

شماره تماس:

آدرس:

زمینه فعالیت:نورمحمد یعقوبی


نام:

نورمحمد

نام خانوادگی:

یعقوبی

دانشکده:

دانشکده مدیریت و اقتصاد

گروه:

مديريت دولتي

رشته:

مديريت دولتي

مقطع تحصیلی:

دکتری

سال پایان تحصیلات:

شماره تماس:

آدرس:

دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مدیریت و اقتصا

داستان کارآفریننورمحمد یعقوبی

زمینه فعالیت:

رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد