معرفی


معرفی

رعایت اخلاق یکی از فاکتورهای مهم در ساختار دانشگاهی به منظور افزایش امنیت روانی و رشد و بالندگی است و در پی آن افزایش بهره وری و کاهش هزینه های دانشگاه را در پی خواهد داشت. انتظار کارامدی و اخلاقی بودن با توجه به واقعیت­های چالشی در کیفیت، مدیریت و ساختار، توده ای شدن و ... در آموزش عالی نیازمند ارائه برنامه­های اجرایی در سیاست­ها به منظور برنامه ریزی دقیق­تر و اتخاذ تدابیری هماهنگ برای دست­یابی به موفقیت سازمان می­باشد. 

تلاش این کارگروه بر ان است تا با تحلیل و تبیین و ارائه برنامه­های اجرایی مطابق با نظامنامه اخلاق آموزش در سه بعد مسئولیت های اخلاقی سازمانی، عهدنامه های اخلاقی و فرایندها و نظام های حرفه ای، خدمات در سیستم آموزشی را به عنوان سرآمدان دانشگاه اخلاق مدار  معرفی و ارتقا دهد.

امید است، همکاری کلیه همکاران کارگروه و دیگر اعضا هیات علمی، دانشجویان و کارشناسان، اعتلای اخلاق آموزشی را  در پی داشته باشد.

اهم فعالیت های کارگروه اخلاق آموزش

  • ارتقا کارکردهای آموزش در جهت دانشگاه اخلاق مدار
  • معرفی نظامنامه اخلاق آموزش
  • ارائه برنامه های اجرایی مطابق با نظامنامه اخلاق آموزش
  • طراحی کدهای اخلاق در سیستم آموزشی دانشگاه
  • برگزاری کارگاه­ها و نشست­ها در باب دانشگاه اخلاق مدار
  • ارائه گزارش­های عملکردی در به کارگیری نظامنامه اخلاق آموزش