اعضای کارگروه


اعضای کارگروه

احمد بختیاری شهری
احمد بختیاری شهری
bakhtiyari@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1394 1402
مهدی زیودار
مهدی زیودار
mehdizivdar@entp.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
استادیار
1386 1402
فرهاد شهركی
فرهاد شهركی
fshahraki@eng.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
استاد
1380 1402