اعضای کارگروه


اعضای کارگروه

خدیجه اسدی سروستانی
خدیجه اسدی سروستانی
asadi.kh@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
مرضیه حسینی نسب
مرضیه حسینی نسب
hosseininasab@eng.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
استادیار
1392 1402
خلیل حكیمی  فر
خلیل حكیمی فر
kh_hakimifar@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1395 1402
محسن حمیدیان پور
محسن حمیدیان پور
mhamidianpour@gep.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
دانشیار
1394 1402
محسن راشكی
محسن راشكی
mrashki@eng.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
استادیار
1391 1400
سوده زارع پور
سوده زارع پور
szarepour@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1396 1402
علی سردارشهركی
علی سردارشهركی
a.s.shahraki@eco.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشیار
1389 1402
منیژه صانعی طبس
منیژه صانعی طبس
manijesanei@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1392 1401
سمیه طبسی
سمیه طبسی
somayehtabasi@eng.usb.ac.ir
دانشکده صنعت و معدن (شهرستان خاش)
استادیار
1397 1401
مریم عرب عامری
مریم عرب عامری
arabameri@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
دانشیار
1387 1402
مژگان ملاحسنی پور
مژگان ملاحسنی پور
m.mollahassani@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1392 1402
شیلا نایبی فر
شیلا نایبی فر
shila_nayebifar@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشیار
1395 1401