راهنمای دریافت نام کاربری برای ورود به سامانه گلستان


راهنمای دریافت نام کاربری برای ورود به سامانه گلستان

اطلاعات مورد نياز جهت ورود به سامانه گلستان به شكل زير تعريف گرديده است:
•    شناسه کاربری:  شماره داوطلبیu001
•    گذرواژه: کد ملی (اگر کد ملی با صفر شروع می شود و قادر به ورود با آن نبودید صفر آن را  حذف نمائید.)
مثال: اطلاعات لازم براي ورود شخصي با شماره داوطلبی 54321 و کد ملی 0123456789 به شرح زير مي باشد:
•    شناسه کاربری:  u00154321
•    گذرواژه: 0123456789  (و یا 123456789)