گزارش تصویری


گزارش تصویری از پروژه های عمرانی

مجموعه علوم انسانی - بلوک های شمالی ، جنوبی و میانی
پروژه ساختمان دانشکده تربیت بدنی
مجتمع رفاهی آموزشی
22 واحد مسکونی
مجموعه کارآفرینی دانشگاه
کتابخانه جدید (قلم چی)